Bedienden bezoldigd door het schoolbestuur

COV-bediende
In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als bediende door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector. Je valt onder het toepassingsgebied van paritair comité 225.

Over welke personeelsleden gaat het?

  • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht
  • Busbegeleiders
  • Extra administratief medewerkers 
  • Studiemeester-opvoeders in een internaat
  • Extra personeel voor onderwijstaken of paramedische taken


Paritair comité 225

In paritair comité 225 en paritair subcomité 225.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendenpersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:
  • eindejaarspremie
  • verplaatsingsvergoeding
  • opleiding tijdens de werkuren
  • aanvullende sociale voordelen
Dit comité heeft ook een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de juridische dienst: jurid.cov@acv-csc.be.