Nieuws en opinie

Het COV laat van zich horen
COV-hoera-hoera-hoera
Minister Crevits schrijft het in haar beleidsbrief: “Voor het basisonderwijs werk ik een toekomstgericht en legislatuuroverschrijdend actieplan uit.” Dat is duidelijk. Er is geen weg meer terug. Driewerf hoera!
Lees meer
15-10-2016 Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt
De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. 
Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet. Bij het begin van de legislatuur heeft de regering  beslist dat ze over de ganse regeerperiode 550 miljoen euro zou halen door de 'redesign' van de federale overheid. Dit is ondertussen een stevige farce.
Lees meer
COV-Crevits-loopbaanpact
Minister Crevits heeft de onderwijspartners vandaag 27 september 2016 uitgenodigd om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Samen met de andere onderwijsvakbonden schreef het COV een brief naar de minister waarin wij een aantal bezorgdheden uiten: het behoud van de kerntaak ‘let teachers teach’, geen taakverzwaring, de affectatie aan de school, het onderwijspensioen en de noodzaak tot investeringen. Wij geven duidelijk aan wat onze uitgangspunten bij deze thema’s zijn en hopen dat iedereen die betrokken is bij het loopbaandebat beseft waar de grenzen van het mogelijke liggen.
Lees meer
COV-inspraak
“Goed verlonen van leerkrachten is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs.”
Een sterke uitspraak. Het lijken wel onze woorden, maar ze komen van Dirk Van Damme, onderwijsexpert van de OESO. Van Damme hamert op het belang van professionalisering en het aantrekken van sterk gemotiveerde en goed opgeleide leraren. Aanleiding voor zijn uitspraken waren de bevindingen in het jaarlijkse onderwijsrapport van de OESO, ‘Education at a glance’. Ook vijftig jaar geleden waren de Internationale Arbeidsorganisatie en de UNESCO het hierover al roerend eens. In hun aanbevelingen over de sociale status en het statuut van de leraren benadrukten ze hoe belangrijk het is om leraren de waardering en het statuut te geven dat nodig is om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. Sinds 1994 is 5 oktober, de dag waarop de aanbeveling werd goedgekeurd, Wereldlerarendag. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen.
Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van. Meer tijd voor de begeleiding van jonge leerkrachten, meer tijd voor die jonge leerkrachten om te kunnen groeien, meer tijd en mogelijkheden om leerkrachten de kans te geven om hun taak doorheen hun loopbaan te diversifiëren. Een meer aantrekkelijke en afwisselende loopbaan dus. Hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen.
Lees meer
COV-horizon-in-zicht
Een typische vraag op school: “Als ik op het strand sta en naar de horizon kijk, daar waar het water en de lucht elkaar haast raken, hoe ver kan ik dan zien?” 
Hoe ver de horizon ligt, is afhankelijk van hoe groot je zelf bent en hoe hoog je staat.
Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Dat is duidelijk. Dit schooljaar gaan we over de helft van de regeerperiode. De horizon is in zicht. Vóór de zomervakantie werd nog de ene conceptnota na de andere gelanceerd: bestuurlijke optimalisatie, modernisering secundair onderwijs, hervorming lerarenopleiding, … Dit was ook belangrijk. Als onze minister van Onderwijs resultaten wil, dan is er geen tijd te verliezen. Voor het COV ontbreken nog maatregelen voor de startende leraar en de uitrol van het M-decreet. Wij zijn vragende partij voor een investeringsplan voor het basisonderwijs. Hierover moet vóór het einde van dit trimester duidelijkheid komen.
Lees meer
16-08-19 Leerkracht investeert
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid kopen leraren voor 261 euro materiaal aan. 
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten. 
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in. 
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
COV Houten blokkenconstructie
Op vrijdag 27 mei 2016 werd de Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bestuurlijke optimalisatie is een hele uitdaging. Elk schoolbestuur moet zich zo kunnen organiseren dat het onderwijs waarvoor ze bevoegd is, goed is. De opdracht van een schoolbestuur is directeurs en schoolteams versterken om samen kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Sterke schoolbesturen kunnen erin slagen om scholen financieel, materieel en personeelsmatig zo te organiseren dat er ruimte blijft voor autonomie voor hun scholen. Dit is belangrijk want onderwijs krijgt vooral betekenis tussen mensen in concrete omgevingen.
Lees meer
COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
Samen met minister Crevits bereikten we een verdedigbaar akkoord over de verlofstelsels voor het onderwijspersoneel. Dat is op zich al nieuws. Want het afgelopen half jaar stond in het teken van onrust en chaos. Federale en Vlaamse besparingsmaatregelen met invloed op de werkbaarheid van onze loopbaan doorkruisten mekaar.
Lees meer
#genoeg manif 31 mei
Vandaag 31 mei komt het personeel uit de publieke sectoren op straat tegen de besparingsmaatregelen. “Het is genoeg. Besparingen, pensioenen, loopbaanonderbreking… de maatregelen stapelen zich op. Zonder hoopgevende projecten. En van enig overleg is er eigenlijk geen sprake. Maar de manifestatie gaat niet alleen over die pensioenen, kredietdagen of verlof, het is een betoging tegen de voortdurende afbouw van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. 
Lees meer
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
De Vlaamse regering grijpt de hervorming van het secundair onderwijs aan om ook in het basisonderwijs veranderingen door te voeren. Het COV plaatst kanttekeningen bij leergebiedexperten, taallessen en masters in het basisonderwijs. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, vraagt zich af of de regering daar ook middelen en omkadering zal tegenover stellen. “Het basisonderwijs moet de laatste jaren steeds meer doen met minder middelen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV. “Bovendien is het correcter om maatregelen voor het basisonderwijs uit te werken vanuit een specifieke visie over wat nodig en noodzakelijk is voor dat basisonderwijs.”
Lees meer
ACV 160520 Petitie-actie PWA wordt wijkwerking
MEI 23

Petitie: Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking

In Basis 3 schreven we over de omvorming van het PWA-systeem tot Wijkwerking. We toonden ons bezorgd om de gevolgen hiervan voor de basisscholen. ACV ging tot actie over en nam onze bezorgdheden mee. Met een petitie willen we de overheid vragen om het voorstel aan te passen en er een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking van te maken.
COV kinderen op speeltuig AVP
De onderhandelingen over het zorgkrediet werden op 17 mei 2016 door de Vlaamse regering abrupt afgebroken. Niemand weet nog wanneer het zorgkrediet zal ingaan. Komt er eerst overleg om het recht op dit verlof te regelen in alle overheidssectoren? Hoe lang duurt het tot de federale overheid ervoor zorgt dat het zorgkrediet in aanmerking komt voor het overheidspensioen? Kunnen we nog praten over een eindeloopbaanregeling binnen onderwijs? Aan de andere kant van de tafel konden ze ons niet vertellen waartoe de Vlaamse regering zich engageert.
Lees meer
persbericht-gvf-vanlerensbelang-onderwijsfestival-onderwijsvakbonden
Het onderwijspersoneel is niet alleen ongerust, maar ook sterk verontwaardigd. Om aan deze ongerustheid en verontwaardiging uiting te geven, zullen de onderwijsvakbonden de deelnemers aan het Onderwijsfestival verwelkomen. We zullen hen uitleggen waarom wij de aangekondigde pensioenmaatregelen niet pikken. Wij vinden dat kinderen recht hebben op goed onderwijs. Wij vinden dat hen dat recht ontnomen wordt als het statuut van het onderwijspersoneel - ook financieel - niet meer voldoende aantrekkelijk is om hooggeschoold personeel te kunnen blijven aantrekken. En daarom voeren wij actie. Voor uw en onze kinderen!
Lees meer
ACV 2016-05-10 Stijging aantal langdurig zieken oorzaken aanpakken niet de zieken
ACV voorzitter Marc Leemans: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog”. 
Lees meer
COV-persbericht-loopbaanonderbreking-uittocht-mco-deredactie
Afschaffing loopbaanonderbreking: COV vraagt degelijke overgangsregeling en écht eindeloopbaandebat
Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, wordt overstelpt met vragen van leerkrachten over het afschaffen van de algemene loopbaanonderbreking. “Wie niet voor 2 september in het huidige systeem stapt, ziet het helemaal aan zijn neus voorbijgaan. Daarom kiezen veel oudere leerkrachten ervoor vroeger loopbaanonderbreking te nemen dan ze van plan waren. Zo organiseert de Vlaamse regering zelf een uittocht van oudere leerkrachten”, zegt Marianne Coopman,  algemeen secretaris van het COV.
Lees meer
COV-grondvechten-cartoonCOV-onderwijsloopbaan-salami
Ondanks de grondrechtgarantie op arbeid met billijke voorwaarden en verloning, bezondigen onze federale en Vlaamse regeringsleden zich systematisch aan de afbraak van onze arbeidsomstandigheden.
Lees meer
COV-eerste-actie-bij-bacquelaine
Vanochtend trok het COV met een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten naar het kabinet van minister Bacquelaine van Pensioenen. We kloegen er de aanpak van de federale regering van het dossier van de overheidspensioenen aan, en drukten op de grote onduidelijkheid en onrust bij het onderwijspersoneel.
Lees meer
COV-Bacquelaine
Vandaag om 11 uur trekt het COV met een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten naar het kabinet van minister Bacquelaine. We klagen er de aanpak van het dossier van de overheidspensioenen aan. We willen duidelijkheid!
Lees meer
COV-begrotingsmaatregelen
Vandaag maakte de federale regering maatregelen bekend in het kader van de begrotingscontrole. De besliste maatregelen hollen de loopbanen van het onderwijs- en overheidspersoneel verder uit. In de onderwijsloopbaan vormen het loonpakket, de werkvoorwaarden en het pensioen één geheel. Als  deze federale regeringsbeslissingen worden uitgevoerd zijn die een kaakslag voor de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan.
Lees meer
COV Kleuter vingerverf
Na de aanslagen in Brussel blijkt eens te meer hoe essentieel dialoog en respect zijn om samen te leven. Wars van al te snelle oordelen wil de volledige onderwijssector een positief signaal geven en werken aan hoop voor de toekomst. Zo willen we steun en waardering geven voor de inzet van scholen na de recente gebeurtenissen. Lees hier het gezamenlijke bericht van de minister van Onderwijs, alle onderwijsverstrekkers, de onderwijsvakbonden, de Erkende Instanties en de Vereniging van levensbeschouwelijke vakken.
Lees meer
 COV-vredesduif-trotsbezorgdgeëngageerd-sterkwerk-4
Dinsdag 22 maart 2016. De redactie legt de laatste hand aan Basis-4. In het hoofdartikel willen we het belang van een genuanceerd loopbaanpact centraal stellen. En dan plots … dat verscheurende nieuws. Ondanks de paniek en de chaos zagen we die dag ook veel moedige leerkrachten, #trots en #bezorgd.
Lees meer
COV-sociaal-overleg-loont-5
Marianne Coopman, algemeen secretaris COV: “Het is niet wenselijk een debat over de loopbaan van de leraar in de pers te voeren. De laatste tijd doen ongenuanceerde en niet gevalideerde bevragingen over het statuut van de leraar het debat over de vaste benoeming weer onnodig opflakkeren. Dat is bijzonder jammer."
Lees meer
COV-citroen-extra-middelen-basisonderwijs
Na de politieke heisa van de laatste weken, beloofde minister Crevits in de budgetcontrole alvast op zoek te gaan naar bijkomende middelen voor het kleuteronderwijs. Een wijs besluit en een belofte waar we haar zullen aan houden.
Lees meer
COV-afvinklijstje-toekomst-zal-beter-zijn
Met haar gekend enthousiasme overtuigt Crevits burgers en organisaties om deel te nemen aan het maatschappelijk debat over de eindtermen. Vijftig dagen tijd heb je om online mee te debatteren over wat van ‘leRensbelang’ is. Maar is de grootste gemene deler van een participatief proces wel altijd het gewenste resultaat?
Lees meer
COV-directeur-schoolleiderschap
“We moeten af van het idee dat directeur een promotie is voor leraren. Nee, het is een andere job.” Met deze uitspraak gooit professor Geert Kelchtermans (in Basis 1-2016) een knuppel in het hoenderhok. “We moeten niet meer denken over directeurs, we moeten denken over leiderschap.” Het COV wil in het loopbaandebat stappen zetten over het schoolleiderschap!
Lees meer