Nieuws en opinie

Het COV laat van zich horen
COV-handen-samenwerken
“Burn-out, stress en depressie. Het blijven de belangrijkste redenen voor het stijgend aantal dagen dat leerkrachten afwezig zijn op school. Vooral oudere leerkrachten en directeurs kampen met psychosociale problemen. De cijfers van het jaarlijks rapport ziekteverzuim  liegen niet. Het is hoog tijd voor werkbaar werk in onderwijs.” Dit schreven we vier jaar geleden in onze persmededeling over het ziekterapport van 2014. Het is een paragraaf die ook nu weer geldt bij het nieuwe ziekterapport van 2017.
Lees meer
COV-kind-vluchteling
Terwijl de wansmakelijke perceptie-oorlog over migratie en het politiek gepoker nog verscherpt zullen worden, werken leraren door. De toekomst van elk kind staat voorop. Leraren willen voor elke leerling een veilige ruimte creëren. Leraren willen sterke schoolloopbanen. Leraren willen dat alle jongeren in de toekomst mét en niet tegen elkaar vorm zullen geven aan een rechtvaardige maatschappij.
Lees meer
COV-congres-2018
Het COV-Congres besliste ten strijde te trekken voor de echte vrijheid van onderwijs: het ‘vrij en krachtig’ onderwijzen! We zullen het nog dikwijls herhalen. We zullen ervoor moeten vechten. Want de voorbije jaren werd de vrijheid van onderwijzen sluipend en versneld uitgehold.
Lees meer
20181119 pensioengeknoei
Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen. Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat dat voor geen van beide het geval zou zijn, ook al had de Vlaamse regering dat beloofd. Van woordbreuk gesproken!
Lees meer
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
Vandaag wordt een school veroordeeld omdat die zich niet in staat achtte een kind met specifieke zorgnoden de nodige ontwikkelingskansen te bieden. Het COV wil zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier. Wel stelt het vast dat in alle berichtgeving de verantwoordelijkheid voor het realiseren van inclusief onderwijs doorgeschoven wordt naar de school zelf. Bovendien grijpen organisaties zoals GRIP het vonnis aan als precedent en als een “wake-upcall voor scholen die het niet zo nauw nemen met het recht op inclusief onderwijs". (Belga bericht). Het vonnis voor deze ene school wordt zo een vonnis voor alle scholen die dag na dag op de toppen van hun tenen staan.
Lees meer
COV-handen-samenwerken
Op plaatsen waar gemeenteraden de vorige jaren resultaat boekten in projecten waar burgers samen konden groeien, werden politieke partijen veelal beloond.
Thema’s als ondersteuning van onderwijs, zorg voor wie het moeilijk heeft, een duurzame mobiliteit, aangename en toegankelijke leefgemeenschappen stonden hoog op de agenda. De burger ging op zoek naar politici die daar een helder, oprecht en haalbaar antwoord op formuleerden.
Lees meer
COV-stapel-papieren
20 september 2018. Samen met de onderwijsvakbonden en schoolbesturen overhandigen we minister Crevits ons huiswerk met berekende maatregelen om ons basisonderwijs te versterken. Een betekenisvolle stap vooruit. We zijn het eens over een voorstel van driesporenbeleid voor het basisonderwijs, startend in 2019 over een maximale periode van tien jaar. Ons plan is een stevig maar noodzakelijk investeringstraject.
Lees meer
COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Het COV waardeert de uitnodiging van minister Crevits van dit voorjaar om met de sociale partners rondetafelgesprekken te voeren over een plan basisonderwijs. De sociale partners leggen nu samen het huiswerk op tafel met een berekening van de investeringen die nodig zijn om ons basisonderwijs te versterken.
Lees meer
persmoment-hetgrotetijdsonderrzoek-180919
Een leraar in het basisonderwijs werkt tijdens een lesweek bijna 50u. Dat blijkt uit de resultaten van Het Grote Tijdsonderzoek dat minister Crevits liet uitvoeren.
Lees meer
COV-Tijdsonderzoek
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek ontvangen. Het onderzoek biedt een concreet en duidelijk zicht op de tijdsbesteding en het takenpakket van leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. In totaal namen bijna 9600 leerkrachten deel aan de bevraging door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Dit is het grootste onderzoek over de tijdsbesteding van leerkrachten dat ooit is gevoerd. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het is nu dat de beslissingen moeten genomen worden. Op maandag 24 september legt deze regering haar laatste Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin schetst de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar. Er moet een duurzaam strategisch plan basisonderwijs liggen!
Lees meer
COV in Kerk en Leven
Kerk en Leven vroeg Marianne Coopman hoe ze denkt over het mogelijk inkorten van de zomervakantie. Haar visie kan je lezen in de editie van 29 augustus 2018. De zomervakantie geeft kinderen de ruimte om even onderuit te kunnen aan de school- en prestatiedruk, schreef ze. Bovendien is er ook zoiets als het informele en speelse leren.
Lees meer
COV-kwaliteit
Krantenkoppen als “Straf klaplopers in ons onderwijs meer af” kunnen we missen als kiespijn. Het is hondsbrutaal en draagt niets bij aan de essentie van het debat over de kwaliteit van het werk van leraren. Wie het idee van een ‘afstraf’-procedure op tafel legt om de kwaliteit van het werk mogelijk te verhogen, slaat de bal mis. Op geen enkele wijze zal het COV dit aanvaarden.
Lees meer
COV-Zwaar-beroep
Er komt hopelijk snel duidelijkheid over de erkenning van de zware beroepen voor de pensioenen van het overheidspersoneel. Op woensdag 23 mei onderhandelde het COV samen met de overheidsvakbonden over het voorliggend wetsontwerp. We hebben correcties kunnen afdwingen op de strengere pensioenvoorwaarden. Op heel wat punten zijn verbeteringen aangebracht. De lijst met zware beroepen moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering. We zullen niet aanvaarden dat aan de lijst wordt afgedongen.
Lees meer
COV-zware-beroepen-zweet
“Dit compromis doet in niets afbreuk aan de kritiek die we hebben over de vele ingrepen in de overheidspensioenen”, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Sector. “Maar tijdens de onderhandelingen hebben wij de regeling op heel wat punten kunnen verbeteren. Door het compromis realiseren we correcties op de strengere pensioenvoorwaarden.”
Lees meer
Affiche in actie voor ons pensioen
De 9 Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden roepen hun leden op om massaal deel te nemen aan de pensioenbetoging op woensdag 16 mei 2018 in Brussel. De onderwijssector heeft in het recente verleden al zware klappen moeten incasseren als het over de pensioenen gaat en het is nog niet gedaan!
Lees meer
COV-overleg-rondetafel-vastebenoeming
Op maandag 23 april werd het COV samen met de andere onderwijsvakbonden bij minister Crevits uitgenodigd om afspraken te maken over de aanpak van het plan basisonderwijs. Minister Crevits wil dit plan om het basisonderwijs te herwaarderen zo snel mogelijk lanceren. Het zal in sociaal overleg vorm krijgen en dat vinden we belangrijk.
Lees meer
COV-161209-M-decreet
De discussie over het M-decreet laait weer stevig op. Het COV vindt het goed dat er over een bijsturing nagedacht wordt maar wil er tegelijkertijd nadrukkelijk op wijzen dat een bijsturing van het M-decreet alleen, de problemen van het basisonderwijs niet zal oplossen.
Lees meer
COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, beschouwt de maatregelen van minister Crevits als een uitgestoken hand en een eerste stap in de goede richting. Een echt plan basisonderwijs is dit echter niet. Het COV is tevreden dat minister Crevits op het niveau van de scholengemeenschappen een budget van 9 miljoen euro voorziet om de leraren beter te ondersteunen. De minister ontlast ook de directeurs van de basisscholen verder van hun lesopdracht en wil ze allemaal op een gelijke manier verlonen. Ook dat is goed nieuws.
Lees meer
COV-niet-geloofwaardig-nietrechtvaardig
Het COV dringt bij minister Crevits en de Vlaamse regering aan op een doortimmerd plan basisonderwijs. De leraar trekt het niet meer. Er is dringend nood aan meer omkadering en meer ondersteuning op de klasvloer. Kinderverzorgers, administratief personeel, meer mensen in de klas, dat is wat het basisonderwijs nodig heeft. De noodkreet van de leraren in de PANO uitzending van 28 maart was duidelijk.
Lees meer
Cartoon tijd voor overleg 2017 COV
De PANO reportage van 28 maart is duidelijk: ons basisonderwijs kraakt. Juffen en meesters vinden nauwelijks tijd om te ademen tijdens hun werkdag. De lesopdracht zelf wordt steeds complexer en daar komen telkens meer andere taken bovenop. Het COV bepleit vandaag nogmaals: Minister Crevits, negeer die noodkreet niet. Geef leraren ademruimte om hun job goed te kunnen doen!
Lees meer
COV-cao-XI
Het COV bereikte samen met de andere onderwijsvakbonden, de werkgevers en minister Crevits een evenwichtig akkoord na de cao-onderhandelingen. Elk personeelslid kan de volgende jaren rekenen op een lineaire loonsverhoging van 1,1%. En er komt een pakket maatregelen voor tijdelijke en startende leraren. Hoewel er voor het basisonderwijs op korte termijn nog belangrijke stappen moeten gezet worden, komt de cao op veel punten tegemoet aan de noden van het werkveld. Op de consultatie-avonden in elke provincie zegden jullie ‘ja’ op dit voorakkoord.
Lees meer
20180312-affiche-NL-FR-zwaar-beroep
Op woensdag 14 maart 2018 plannen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden in Brussel een nationale samenkomst inzake het dossier over de zware beroepen. Dat de onderwijsvakbonden van beide landsgedeelten zich verenigen, is uniek en lang geleden. Maar de belangen zijn gemeenschappelijk en de onrust bij onze leden is groot.
Lees meer
20180223 COV tevreden over CAO
Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs is tevreden over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen en zal de inhoud ook verdedigen bij zijn achterban. Niet alleen mag het onderwijspersoneel de volgende jaren rekenen op een lineaire loonsverhoging van 1,1%, zodat er gelijke tred wordt gehouden met de lonen van de privé-sector, maar ook het pakket maatregelen dat onderhandeld werd voor tijdelijke en startende leraren, komt op veel punten aan de noden van het werkveld tegemoet.
Lees meer
COV-het-verschil-maken
Op 26 oktober 2017  werd in de nationale pensioencommissie het officiële standpunt meegedeeld van de Vlaamse Regering over de zware beroepen. In de beoordeling moet gebruik gemaakt worden van “geobjectiveerde meetinstrumenten zoals de werkbaarheidsindex” en moeten “de budgetten van de beroepsgroepen behouden blijven”. Duidelijker kan niet! We verwachten van de Vlaamse Regering dat ze ook vandaag dat standpunt blijft verdedigen.
Lees meer
COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een algemene staking aangekondigd op 27 februari over de kwestie van de zware beroepen. Nu hierover een algemene staking uitroepen voor de openbare sector is volgens ACV Openbare Sector onnodig en voorbarig. Op dit ogenblik moet de regering nog concrete voorstellen op tafel leggen. Ook is er nog geen enkele duidelijkheid over de lijst van situaties die zullen worden erkend als zwaar beroep. Wie moet dan waartegen staken?
Lees meer
COV-uitbarsting
Leerlingen en leraren voelen zich in de steek gelaten door het ondersteuningsmodel. De ziektecijfers in onderwijs blijven jaar na jaar stijgen. Overbelaste directeurs laten van zich horen. Het basisonderwijs staat zwaar onder druk.
Lees meer
COV-ziekterapport-burn-out
Het jaarlijks Rapport Ziekteverzuim van de Vlaamse Overheid 2016 bevestigt erg consistent de trends van vorige jaren, maar we zien drie opvallende cijfers voor het basisonderwijs: het ziekteverzuimpercentage stijgt het meest in het basisonderwijs, het directiepersoneel basisonderwijs is het meest ziek, en psychosociale aandoeningen maken de hoofdmoot uit van het ziekteverzuim.
Marianne Coopman: “De data in dit rapport verrassen ons niet. Opnieuw stijgen de al hoge ziekteverzuimcijfers, in het bijzonder in het basisonderwijs. Ondertussen blijft het wachten op een duurzaam lange termijnplan over de legislaturen heen dat de noden in de Vlaamse basisscholen moet opvangen, werkbaar werk mogelijk moet maken en de kwaliteit van het basisonderwijs moet garanderen. Waar blijft de politieke moed om écht werk te maken van het toekomstplan basisonderwijs? Actie is nodig.” 
Lees meer
COV-ze-spelen-met-vuur-3
Het COV is tevreden dat de knelpunten in het rapport over het ondersteuningsmodel werden opgelijst. Zo wordt zeer duidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van het ondersteuningsmodel en welke vragen dringend opgelost moeten worden. Met het rapport komen de opgekropte frustraties over de invoering van het M-decreet mee aan de oppervlakte. Voor het COV is het nu belangrijk om ook oor te hebben voor de juffen en meesters in het veld die aan alle leerlingen maximale kansen willen bieden, maar die aan het verzuipen zijn. De daarbij aanhoudende onderfinanciering en de te krappe omkadering van het basisonderwijs maakt het onderwijspersoneel ziek. Het COV vraagt minister Crevits om oplossingen voor de opgelijste knelpunten in het ondersteuningsmodel maar dringt ook aan op een duurzame aanpak van de optelsom van dagelijkse zorgen van juffen en meesters in het gewoon – en buitengewoon onderwijs.
Lees meer
COV-Tijdsonderzoek
De onderwijsvakbonden roepen leraren massaal op om mee te doen aan Het Grote Tijdsonderzoek. We willen onze volle steun geven aan dit project, want een correcte inschatting van de werkdruk van leraren is cruciaal voor het verdere verloop van het loopbaandebat. De onderwijsvakbonden verspreiden deze oproep vanaf vandaag via alle mogelijke kanalen.
Lees meer
COV-hand-genoeg
Ja, het is genoeg geweest. Duidelijker kan ik het niet zeggen. De onrust in het basisonderwijs neemt ongezien toe. De argumenten zijn divers en legitiem. Kleuterscholen willen meer middelen, juffen en meesters zitten met de handen in het haar door de toegenomen zorgdruk, schoolleiders weten van geen hout meer pijlen te maken, tijd voor overleg en professionalisering ontbreekt, …  Op de koop toe wordt te pas en te onpas de kwaliteit van het basisonderwijs in vraag gesteld. De kwaliteit van onze teams die elke dag in moeilijke omstandigheden werken! Het onderwijspersoneel neemt dit niet meer.
Lees meer
COV-investeringen-nodig
Goed ondersteunde scholen zijn goed voor personeel en dus ook voor leerlingen. De werkgroep schoolleiderschap moet onverwijld opgestart worden en er moet zonder uitstel een globaal toekomstplan voor het basisonderwijs gerealiseerd worden. Daarin zitten alle noden vervat!
Lees meer
Cumulatie foto COV stapeltje chocolade
Onderwijsvakbonden aan onderhandelingstafel voor nieuwe Vlaamse onderwijs-cao:
De vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden hebben op 4 juli 2017 aan minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister heeft het eisencahier ondertussen bestudeerd en formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren. De onderwijsvakbonden zijn van mening dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen en zijn dus bereid aan de tafel plaats te nemen.
Lees meer
COV-begrotingsmaatregelen
Vandaag melden de kranten een belangrijke doorbraak in het dossier van de zware beroepen.  Daarom verspreidt het COV en de COC samen onderstaande persmededeling. Voor COV en COC is het alvast duidelijk: de onderwijssector moet als zwaar beroep erkend worden. Het is namelijk niet zonder reden dat de Vlaamse Regering werk wil maken van een herwaardering van het onderwijsberoep.
Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft gisteren, donderdag 26 oktober, een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Dit moeilijke dossier is zeker nog niet afgerond. Maar er liggen nu een aantal opties op tafel over het effect van een erkenning als zwaar beroep op het pensioen.
Lees meer
COV-handen-samenwerken
Het Rekenhof onderzocht wat een school met veel kansarme leerlingen succesvol maakt. In zijn rapport over het gelijke onderwijskansenbeleid wijst het Rekenhof op het belang van stabiele leerkrachtenteams, de rol van sterke directeurs, zorgteams die leerlingen systematisch volgen en dragende omgevingen in basisscholen. School maak je niet alleen. Dat doe je samen.
Lees meer
COV-Rekenhof-GOK
Het COV vindt het belangrijk dat het Rekenhof de effecten van het gelijke onderwijskansen-beleid onderzoekt. Er wordt een aanzienlijk budget geïnvesteerd om doelgericht aan gelijke onderwijskansen te kunnen werken. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het realiseren van dit gelijke kansenbeleid in heel het Vlaams onderwijs is cruciaal om de toekomst van onze kinderen en dus ook onze maatschappij te versterken. Maar er is geen toverformule en het vraagt tijd.
Lees meer
COV-euro-briefjes
De Vlaamse regering trekt 12,7 miljoen euro uit voor de verhoging van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige kleuters. Minister-president Bourgeois kondigde dit aan in zijn septemberverklaring. Terecht!
Lees meer
COV-ziekte
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: De onderwijsvakbonden hebben begrip voor het ongeduld en de noden van de directeurs. Maar ziektedagen gebruiken om actie te voeren is onaanvaardbaar.
Lees meer
COV-master
SEP 11

COV blijft voorstander van master

Net als minister Crevits blijft het COV voorstander van een masteropleiding voor leraren in het basisonderwijs. Een goede mix van bachelor en masterleraren is een meerwaarde voor elke basisschool. Voor COV moeten masters basisonderwijs opgeleid en inzetbaar zijn in alle leergebieden. Tegelijk biedt deze masteropleiding kansen om te verbreden en te verdiepen in een bepaald leergebied.
COV-stethoscoop
Het COV reageert afwijzend op het bekwame-helpers voorstel van De Block. Verzorgende en verpleegkundige handelingen behoren niet tot de opdracht van het personeel. Juffen en meesters in het basisonderwijs staan voor een diverse groep van jonge kinderen, die nog groeiend zijn naar zelfstandigheid. De zorg en verantwoordelijkheid voor kleuters en lagere schoolkinderen die rust op leerkrachten is zeer groot. Waar nu de wetgeving geen verpleegkundige handelingen toelaat voor het onderwijspersoneel, past minister De Block op een ondoordachte wijze de wetgeving aan.
Lees meer
COV-Basisonderwijs-in-de-lift
Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen. Daarom kunnen we niet aanvaarden dat leraren door hun feitelijke werksituatie verhinderd worden om echt het verschil te maken voor al hun leerlingen.
Lees meer
16-08-19 Leerkracht investeert
Ook na de persheisa van vorig schooljaar blijven 9 op de 10 leerkrachten eigen geld investeren in lesmateriaal. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging die het COV organiseerde. De call to action van het COV vorig jaar zorgde voor deining, debatten, een goed advies van de Vlaamse Onderwijsraad over het Toekomstplan Basisonderwijs, tweets, noem maar op … maar de actie blijft uit. Het is stil aan de overkant. Marianne Coopman, algemeen secretaris COV: “We mogen het met zijn allen niet normaal vinden dat leraren zelf geld uitgeven om hun werk te doen.”
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
COV-onderwijspersoneel-starter
Werkonzekerheid en korte en/of deeltijdse opdrachten zijn nog steeds schering en inslag voor startende leerkrachten,. De economie zwengelt aan, werkloosheidscijfers tonen een dalende trend. Maar ook volgend schooljaar zullen veel startende leerkrachten korte en al dan niet deeltijdse opdrachten aan elkaar rijgen. Het is duidelijk: als je tijdens de zomervakantie geen voltijdse job voor een heel schooljaar aangeboden kreeg, is het je lot om de rest van het schooljaar deeltijdse jobs bij elkaar te sprokkelen, afgewisseld met periodes van werkloosheid. Met een beetje geluk vind je in de herfstperiode nog een vervangingsopdracht tot op het eind van het schooljaar. Maar dat geluk is niet iedereen gegund. Onzekerheid troef dus.
Lees meer
COV-winkelkar
De onderwijsvakbonden hebben vandaag een eisencahier overhandigd aan minister Crevits voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019). We willen prioritair inzetten op een verhoogde koopkracht van 2,4% voor alle personeelsleden. Deze Vlaamse Regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep. Het maatschappelijk aanzien van dit beroep moet inderdaad worden versterkt. Dit houdt voor de onderwijsvakbonden in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven.
Lees meer
COV-bos
Via hoorzittingen wou de Commissie Onderwijs meer zicht krijgen op de standpunten van vakbonden en onderwijsverstrekkers over de plannen van minister Crevits rond de Bestuurlijke Optimalisatie (BOS). Conclusies zijn er nog niet. Toch was het duidelijk. De visie en verwachtingen van de onderwijsverstrekkers onderling en de vakbonden zitten niet op één lijn. Hoe dan ook, het dossier zal volgend schooljaar moeten vastgepakt worden. De rechtsonzekerheid neemt toe.
Lees meer
Cover Basis 5
Er komt een overgangsperiode van drie jaar voor de invoering van het nieuw ondersteuningsmodel. Er komt geen verlies van tewerkstelling in het huidige GON-kader. Het mogelijk verlies aan tewerkstelling personeel buitengewoon onderwijs door de verdere daling van het leerlingenaantal wordt maximaal opgevangen. Al wie als ondersteuner aan de slag gaat, krijgt hetzelfde statuut en dezelfde werkvoorwaarden. Opbouw en het behoud van expertise wordt gewaarborgd. Er zijn duidelijke afspraken over de onderhandelingen van een definitief en transparant statuut voor de ondersteuner. Dat is de positieve uitkomst van het sociaal overleg dat we afdwongen voor het personeel buitengewoon onderwijs.
Lees meer
15-01-07-Time-out
Minister Crevits, de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en van de onderwijsverstrekkers hebben de voorbije weken intens overleg gepleegd over de personeelsgevolgen bij de uitrol van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. Dit ondersteuningsmodel moet de huidige GON/ION-werking, de waarborgprojecten en competentiebegeleiding vervangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wil haar appreciatie uitdrukken dat minister Crevits de zorgen van het personeel van het buitengewoon onderwijs ernstig heeft genomen.
Lees meer
COV-sociaal-overleg-loont-5
Op 1 september 2017 wil minister Crevits van start gaan met het ondersteuningsmodel dat de uitrol van het M-decreet in het leerplichtonderwijs definitief moet regelen. Twee maanden voor het einde van het schooljaar is het voor de vele personeelsleden in het buitengewoon onderwijs echter nog niet duidelijk waar en hoe ze volgend schooljaar zullen werken. Onze personeelsleden moeten weten waar zij volgend schooljaar aan toe zijn. Hen zo lang in onzekerheid houden getuigt van weinig respect! 
Lees meer
COV-jongeren-Basis-4-HA
Soms wordt in gesprekken over studiekeuze de optie om juf of meester te worden geminimaliseerd. Veelzijdige jonge mensen die leerkracht willen worden, krijgen nog steeds de vraag of ze niet beter ‘hoger’ zouden mikken. Bizar, toch? Want wie is er voor de toekomst van onze kinderen belangrijker dan een gedreven leraar?
Lees meer
17-04-21-witblad-toekomstpersoneelBuO
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs deelt vandaag in Gent, bij de start van een praktijkdeeldag over het M-decreet, lege vellen papier uit aan de aanwezigen. Want twee maanden voor het einde van het schooljaar weet het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan. Toch wil minister Crevits vanaf 1 september 2017 de ondersteuningsnetwerken opstarten in het kader van het M-decreet. 
Lees meer
COV-m-decreet-lege-doos
Het COV stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering eindelijk een eerste budgettaire stap heeft gezet om eerdere beloftes over het M-decreet in te lossen. 
Het M-decreet beloofde ondersteuning voor nieuwe leerlingengroepen zoals kleuters met een verstandelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen in het gewoon onderwijs. Tot nu toe was voor deze ondersteuning nog geen budget gevonden. Het is goed dat daar verandering in gekomen is en dat er eindelijk bijkomende middelen worden vrijgemaakt. 
Het is nu wachten op de volgende stappen.
Lees meer
170403 Opinie Basis in de lift
Gelukkige juffen en meesters, gelukkige kinderen. Zo eenvoudig is het, blijkt uit een onderzoek van de provincie Antwerpen. In de praktijk zijn veel leraren allesbehalve gelukkig. Marianne Coopman weet wat daaraan te doen valt. Vandaag kan je haar opiniestuk lezen in De Standaard.
Lees meer
COV Banneractie
Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs! Die boodschap lees je vanaf vandaag aan de gevel van 1750 scholen en centra over heel Vlaanderen en Brussel. Met de bannercampagne willen de vier onderwijsvakbonden, ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs een duidelijk signaal geven: zorg dragen voor het onderwijspersoneel is voor iedereen van belang.
Oorspronkelijk mikten de onderwijsvakbonden op 1000 banners. Dat het er 1750 geworden zijn én dat de bestellingen nog altijd binnenlopen, maakt van deze campagne een onverhoopt succes. Een belangrijke reden voor dit succes is dat de boodschap van toepassing is op iedereen binnen onderwijs. Elke sector, elk onderwijspersoneelslid wordt aangesproken.
Lees meer
17-03-27-ondersteuningsmodel-legedoos
Vandaag, 27 maart, delen militanten van drie onderwijsvakbonden lege dozen uit aan de Brusselse KVS bij de start van een conferentie over het M-decreet. COV, ACOD en VSOA willen de gelegenheid aangrijpen om nogmaals te wijzen op de tekorten van het ondersteuningsmodel dat nu op tafel ligt.
Lees meer
COV-werkbaar-werk-niet-doen-wat-ze-weten
Er komt een onderzoek naar de taakbelasting van het personeel in het basis- en secundair onderwijs. De resultaten worden binnen een jaar verwacht. Pas daarna zal minister Crevits de besprekingen over de opdracht van de leraar terug opstarten. Ondertussen staat het water bij veel juffen en meesters aan de lippen. Ze hebben al veel te lang het gevoel dat hun klachten niet ernstig worden genomen. Waarom dan nog wachten op een onderzoek?
Lees meer
COV-master
In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan. Het COV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben dat onderzoek niet afgewacht. De afgelopen maanden werkten ze samen een voorstel uit voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs.
Lees meer
COV Vrouw tekent curve
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: 
De onderwijsvakbonden hebben op donderdag 16 maart van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, vernomen, dat er voorlopig geen ingrepen zullen gebeuren in de opdracht van de leraar. Eerst zullen de resultaten afgewacht worden van een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. De minister heeft zich geëngageerd dat de vakbonden nauw betrokken zullen worden bij de bepaling van de opdracht van dat onderzoek. Tot de oplevering van het onderzoek, worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact opgeschort. Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart en de resultaten worden binnen een jaar verwacht.
Lees meer
COV-Crevits-loopbaanpact
Vanavond hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de vakbonden een nieuw gesprek gehad in het kader van het loopbaandebat. Omwille van de te beperkte tijd die er was wordt de vergadering donderdagmorgen verder gezet. Pas na die vergadering zal er communicatie gebeuren.
Lees meer
COV 9 redenen om te investeren in basisonderwijs
Vandaag publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad het Advies over het Toekomstplan Basisonderwijs. Het advies kwam er op vraag van minister Crevits die een strategisch plan basisonderwijs wil schrijven. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, is tevreden over de vraag van de minister én over het advies van de VLOR. Hopelijk is met dit advies een volgende stap gezet, want het basisonderwijs heeft dringend zuurstof nodig. Het COV geeft 9 redenen om te investeren in kleuter- en lager onderwijs.
Lees meer
COV-Crevits-loopbaanpact
Tijdens het overleg van 14 februari 2017 hebben de vakbonden duidelijk aangegeven aan de minister dat de voorgestelde financieringswijze die voorzien was in het pakket van samenhangende maatregelen, niet bespreekbaar was. Wij hebben dan ook aangedrongen om duidelijkheid te krijgen over de intenties van de Vlaamse Regering. Als de Vlaamse Regering een loopbaanpact wenst, zullen ze met geld over de brug moeten komen.
Lees meer
COV-haal-basisonderwijs-uit-marge
"Ik vind het niet zo raar dat de vakbonden extra budgetten vragen, maar ik laat me niet chanteren", zei minister Crevits in het Vlaams Parlement. "Laat ons alstublieft de komende weken werk maken van de zo nodige inhoudelijke gesprekken, zonder taboes.” 
Geachte minister Crevits,
Beste Hilde,
Het COV wordt niet graag beticht van chantage. Het COV is ook geen onderwijsvakbond die zomaar vraagt naar ‘een zak geld’. Maandenlang al hebben we inhoudelijke gesprekken met u gevoerd. Ontelbare keren hebben we u – inhoudelijk – de noden van het personeel in het basisonderwijs gesignaleerd. Op ontelbare creatieve manieren hebben we samen met u gezocht naar mogelijkheden. Samen hebben we in deze financieel moeilijke tijden elke steen omgekeerd om het onderwijspersoneel alsnog toekomstperspectief te kunnen bieden. En, alweer inhoudelijk, denken we momenteel actief mee na over het Plan Basisonderwijs dat u ons beloofd heeft. 
Dat neemt niet weg dat onze leden diep teleurgesteld zijn in uw ‘samenhangend voorstel van maatregelen voor een loopbaanpact’. Het COV-standpunt dat we op Valentijnsdag met u en de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels deelden, was duidelijk. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het COV is teleurgesteld over de manier waarop de financiering van het loopbaanpact werd aangepakt en over de bescheidenheid en beperktheid van het voorstel. Het biedt geen soelaas voor de ernstige noden voor het onderwijspersoneel en voor het basisonderwijs in het bijzonder.
Lees meer
20170214 Persbericht loopbaanpact COV
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront nam op dinsdag 24 januari kennis van het voorstel van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om via een samenhangend geheel van maatregelen de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken. De daaropvolgende weken organiseerden de onderwijsvakbonden een uitgebreide consultatieronde en werd er een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel. Op basis daarvan maakte het Gemeenschappelijk Vakbondsfront op dinsdag 14 februari tijdens het Valentijnoverleg zijn standpunt aan de minister over.
Lees meer
COV-engelengeduld
Het loopbaandebat zorgt voor onrust in de lerarenkamer. Begrijpelijk. De maat is vol. Er wordt al jaren bespaard op het onderwijs. Structurele investeringen blijven uit. De minister komt met een lege portemonnee naar de onderhandelingen. De Vlaamse regering is bikkelhard. Terwijl er erg belangrijke dossiers op tafel liggen: het loopbaanpact, het ondersteuningsmodel voor het M-decreet, een degelijk ‘Plan Basisonderwijs’, … om er maar enkele te noemen.
Lees meer
COV-het-verschil-maken
De totaliteit van de opdracht in het basisonderwijs moet haalbaar georganiseerd worden. Alleen zo kunnen leraren alle kinderen maximale kansen geven om de einddoelen basisonderwijs te halen. Dit pleidooi wordt nogmaals versterkt door onze COV-enquête over de toezichten. Daarin pleit de meerderheid van onze leden niet voor het afschaffen van het toezicht houden. Ze beseffen de pedagogische waarde van deze taak. Al maakt het de opdracht nog zwaarder.
Lees meer
COV-het-verschil-maken
“Het water staat ons aan de lippen. Geef ons kleinere klassen. Geef ons meer ondersteuning. Zorg ervoor dat we tijd en ruimte krijgen om echt te kunnen geven wat elke leerling nodig heeft.”  Bijna onmiddellijk nadat deze woorden worden uitgesproken zie je diezelfde leraren of directeurs hun onmacht wegslikken. Ze willen niet opgeven. Ze willen er zijn en blijven voor hun leerlingen. Het probleem is dat die tijd en ruimte binnen de huidige organisatie van het onderwijs nauwelijks te vinden is. 
Lees meer
COV-ziekterapport-burn-out
In 2015 waren opnieuw meer leerkrachten ziek. Vooral bij vrouwen in het basisonderwijs groeit het ziekteverzuim. Psychosomatische aandoeningen blijken de belangrijkste oorzaak. “De werkdruk en de emotionele belasting eisen hun tol bij leerkrachten. Veel leerkrachten en directies geven dag in dag uit alles voor hun leerlingen. Vaak werken ze tot ze erbij neervallen en ze niet anders kunnen dan langdurig ziek thuisblijven”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV.
Lees meer
COV-161209-M-decreet
In 2014 hebben zo goed als alle partijen in het Vlaams Parlement zich geëngageerd om extra middelen te voorzien voor het M-decreet. Het COV herinnert deze partijen graag aan hun belofte. “Het onderwijspersoneel wil zich actief inzetten voor elk kind, welke leerbehoeften het ook heeft, maar het water staat de leerkrachten en directies aan de lippen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV.
Lees meer
COV-hoera-hoera-hoera
Minister Crevits schrijft het in haar beleidsbrief: “Voor het basisonderwijs werk ik een toekomstgericht en legislatuuroverschrijdend actieplan uit.” Dat is duidelijk. Er is geen weg meer terug. Driewerf hoera!
Lees meer
COV-niet-geloofwaardig-nietrechtvaardig
De kaarten liggen op tafel. Er werd hoog spel gespeeld tussen de federale regeringspartijen. De inzet? Een federale begroting die hopelijk voldoet aan de Europese normen en een bijhorend fiscaal hervormingsplan. Een echte winnaar kwam er niet uit de bus. Geen rechtvaardige fiscaliteit. Geen zekerheden over de toekomst. Het geeft een wrang gevoel.
Lees meer
15-10-2016 Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt
De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. 
Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet. Bij het begin van de legislatuur heeft de regering  beslist dat ze over de ganse regeerperiode 550 miljoen euro zou halen door de 'redesign' van de federale overheid. Dit is ondertussen een stevige farce.
Lees meer
2016-10-14 PWA Wijkwerken
Het onderwijsveld trekt vandaag aan de alarmbel: de afschaffing van het PWA zou de naschoolse kinderopvang fors duurder maken.  Maar ook voor de PWA-werknemers zelf is het afschaffen van het PWA een enorm probleem. Het Vlaams ACV waarschuwt voor een lichtzinnige afschaffing van PWA. 
Deze PWA-hervorming schept bezorgdheden bij meerdere maatschappelijke domeinen: als onderwijsvakbond vrezen wij voor de buitenschoolse kinderopvang, maar ook de werknemer, gebruiker en PWA-beambte worden getroffen, net als de dienstencheque-onderenmingen.
Lees meer
COV-Crevits-loopbaanpact
Minister Crevits heeft de onderwijspartners vandaag 27 september 2016 uitgenodigd om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Samen met de andere onderwijsvakbonden schreef het COV een brief naar de minister waarin wij een aantal bezorgdheden uiten: het behoud van de kerntaak ‘let teachers teach’, geen taakverzwaring, de affectatie aan de school, het onderwijspensioen en de noodzaak tot investeringen. Wij geven duidelijk aan wat onze uitgangspunten bij deze thema’s zijn en hopen dat iedereen die betrokken is bij het loopbaandebat beseft waar de grenzen van het mogelijke liggen.
Lees meer
COV-inspraak
“Goed verlonen van leerkrachten is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs.”
Een sterke uitspraak. Het lijken wel onze woorden, maar ze komen van Dirk Van Damme, onderwijsexpert van de OESO. Van Damme hamert op het belang van professionalisering en het aantrekken van sterk gemotiveerde en goed opgeleide leraren. Aanleiding voor zijn uitspraken waren de bevindingen in het jaarlijkse onderwijsrapport van de OESO, ‘Education at a glance’. Ook vijftig jaar geleden waren de Internationale Arbeidsorganisatie en de UNESCO het hierover al roerend eens. In hun aanbevelingen over de sociale status en het statuut van de leraren benadrukten ze hoe belangrijk het is om leraren de waardering en het statuut te geven dat nodig is om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. Sinds 1994 is 5 oktober, de dag waarop de aanbeveling werd goedgekeurd, Wereldlerarendag. 
Lees meer
15-01-07-Time-out
Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen.
Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van. Meer tijd voor de begeleiding van jonge leerkrachten, meer tijd voor die jonge leerkrachten om te kunnen groeien, meer tijd en mogelijkheden om leerkrachten de kans te geven om hun taak doorheen hun loopbaan te diversifiëren. Een meer aantrekkelijke en afwisselende loopbaan dus. Hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen.
Lees meer
COV-horizon-in-zicht
Een typische vraag op school: “Als ik op het strand sta en naar de horizon kijk, daar waar het water en de lucht elkaar haast raken, hoe ver kan ik dan zien?” 
Hoe ver de horizon ligt, is afhankelijk van hoe groot je zelf bent en hoe hoog je staat.
Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Dat is duidelijk. Dit schooljaar gaan we over de helft van de regeerperiode. De horizon is in zicht. Vóór de zomervakantie werd nog de ene conceptnota na de andere gelanceerd: bestuurlijke optimalisatie, modernisering secundair onderwijs, hervorming lerarenopleiding, … Dit was ook belangrijk. Als onze minister van Onderwijs resultaten wil, dan is er geen tijd te verliezen. Voor het COV ontbreken nog maatregelen voor de startende leraar en de uitrol van het M-decreet. Wij zijn vragende partij voor een investeringsplan voor het basisonderwijs. Hierover moet vóór het einde van dit trimester duidelijkheid komen.
Lees meer
16-08-19 Leerkracht investeert
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid kopen leraren voor 261 euro materiaal aan. 
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten. 
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in. 
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
COV Houten blokkenconstructie
Op vrijdag 27 mei 2016 werd de Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bestuurlijke optimalisatie is een hele uitdaging. Elk schoolbestuur moet zich zo kunnen organiseren dat het onderwijs waarvoor ze bevoegd is, goed is. De opdracht van een schoolbestuur is directeurs en schoolteams versterken om samen kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Sterke schoolbesturen kunnen erin slagen om scholen financieel, materieel en personeelsmatig zo te organiseren dat er ruimte blijft voor autonomie voor hun scholen. Dit is belangrijk want onderwijs krijgt vooral betekenis tussen mensen in concrete omgevingen.
Lees meer
COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
Samen met minister Crevits bereikten we een verdedigbaar akkoord over de verlofstelsels voor het onderwijspersoneel. Dat is op zich al nieuws. Want het afgelopen half jaar stond in het teken van onrust en chaos. Federale en Vlaamse besparingsmaatregelen met invloed op de werkbaarheid van onze loopbaan doorkruisten mekaar.
Lees meer
#genoeg manif 31 mei
Vandaag 31 mei komt het personeel uit de publieke sectoren op straat tegen de besparingsmaatregelen. “Het is genoeg. Besparingen, pensioenen, loopbaanonderbreking… de maatregelen stapelen zich op. Zonder hoopgevende projecten. En van enig overleg is er eigenlijk geen sprake. Maar de manifestatie gaat niet alleen over die pensioenen, kredietdagen of verlof, het is een betoging tegen de voortdurende afbouw van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. 
Lees meer
persbericht-waar-blijft-investeringen-basisonderwijs
De Vlaamse regering grijpt de hervorming van het secundair onderwijs aan om ook in het basisonderwijs veranderingen door te voeren. Het COV plaatst kanttekeningen bij leergebiedexperten, taallessen en masters in het basisonderwijs. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, vraagt zich af of de regering daar ook middelen en omkadering zal tegenover stellen. “Het basisonderwijs moet de laatste jaren steeds meer doen met minder middelen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV. “Bovendien is het correcter om maatregelen voor het basisonderwijs uit te werken vanuit een specifieke visie over wat nodig en noodzakelijk is voor dat basisonderwijs.”
Lees meer
ACV 160520 Petitie-actie PWA wordt wijkwerking
MEI 23

Petitie: Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking

In Basis 3 schreven we over de omvorming van het PWA-systeem tot Wijkwerking. We toonden ons bezorgd om de gevolgen hiervan voor de basisscholen. ACV ging tot actie over en nam onze bezorgdheden mee. Met een petitie willen we de overheid vragen om het voorstel aan te passen en er een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking van te maken.
COV kinderen op speeltuig AVP
De onderhandelingen over het zorgkrediet werden op 17 mei 2016 door de Vlaamse regering abrupt afgebroken. Niemand weet nog wanneer het zorgkrediet zal ingaan. Komt er eerst overleg om het recht op dit verlof te regelen in alle overheidssectoren? Hoe lang duurt het tot de federale overheid ervoor zorgt dat het zorgkrediet in aanmerking komt voor het overheidspensioen? Kunnen we nog praten over een eindeloopbaanregeling binnen onderwijs? Aan de andere kant van de tafel konden ze ons niet vertellen waartoe de Vlaamse regering zich engageert.
Lees meer
persbericht-gvf-vanlerensbelang-onderwijsfestival-onderwijsvakbonden
Het onderwijspersoneel is niet alleen ongerust, maar ook sterk verontwaardigd. Om aan deze ongerustheid en verontwaardiging uiting te geven, zullen de onderwijsvakbonden de deelnemers aan het Onderwijsfestival verwelkomen. We zullen hen uitleggen waarom wij de aangekondigde pensioenmaatregelen niet pikken. Wij vinden dat kinderen recht hebben op goed onderwijs. Wij vinden dat hen dat recht ontnomen wordt als het statuut van het onderwijspersoneel - ook financieel - niet meer voldoende aantrekkelijk is om hooggeschoold personeel te kunnen blijven aantrekken. En daarom voeren wij actie. Voor uw en onze kinderen!
Lees meer
ACV 2016-05-10 Stijging aantal langdurig zieken oorzaken aanpakken niet de zieken
ACV voorzitter Marc Leemans: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog”. 
Lees meer
COV-persbericht-loopbaanonderbreking-uittocht-mco-deredactie
Afschaffing loopbaanonderbreking: COV vraagt degelijke overgangsregeling en écht eindeloopbaandebat
Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, wordt overstelpt met vragen van leerkrachten over het afschaffen van de algemene loopbaanonderbreking. “Wie niet voor 2 september in het huidige systeem stapt, ziet het helemaal aan zijn neus voorbijgaan. Daarom kiezen veel oudere leerkrachten ervoor vroeger loopbaanonderbreking te nemen dan ze van plan waren. Zo organiseert de Vlaamse regering zelf een uittocht van oudere leerkrachten”, zegt Marianne Coopman,  algemeen secretaris van het COV.
Lees meer
COV-grondvechten-cartoonCOV-onderwijsloopbaan-salami
Ondanks de grondrechtgarantie op arbeid met billijke voorwaarden en verloning, bezondigen onze federale en Vlaamse regeringsleden zich systematisch aan de afbraak van onze arbeidsomstandigheden.
Lees meer
COV-eerste-actie-bij-bacquelaine
Vanochtend trok het COV met een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten naar het kabinet van minister Bacquelaine van Pensioenen. We kloegen er de aanpak van de federale regering van het dossier van de overheidspensioenen aan, en drukten op de grote onduidelijkheid en onrust bij het onderwijspersoneel.
Lees meer