Geen stakingsaanzegging klimaatbetoging

COV-risico-van-de-weg
Het gemeenschappelijk vakbondsfront voor onderwijs wijst er op dat het zelf geen organisator is van de klimaatbetogingen van Youth For Climate. Daarom kunnen de onderwijsvakbonden ook geen stakingsaanzegging doen voor de betoging op 15 maart. Bovendien willen de centrales benadrukken dat een deelname aan de betoging in schoolverband niet zonder risico’s is.
Stevige zorgen en bedenkingen
Uiteraard hebben de onderwijsvakbonden sympathie voor de acties van de klimaatjongeren. Ook zij streven naar een sociale en ecologische samenleving. Maar wat de deelname van scholen en leraren aan de betogingen betreft willen de bonden toch enkele stevige zorgen en bedenkingen meegeven in verband met de verantwoordelijkheid van leraren en schoolorganisaties en de veiligheid van de leerlingen.
Wat als een school beslist deel te nemen?
Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om te beslissen of een school al dan niet deelneemt aan de klimaatmars. Zo’n deelname is niet evident en niet zo onschuldig als het misschien wel lijkt in de ogen van buitenstaanders. De onderwijsvakbonden wijzen er op dat leraren en opvoeders een specifieke burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Dat wil zeggen dat ze bij deelname aan de klimaatmars in opdracht van de school verantwoordelijk zijn voor de daden van de kinderen en jongeren onder zijn toezicht, ook ten aanzien van derden.
Daarom moet er vooraf, samen met de bestaande inspraakorganen, een risicoanalyse gebeuren van de deelname conform met de bestaande procedures. Er moet in het belang van iedereen bekeken worden of de veiligheid van leraar en leerlingen voldoende verzekerd is/kan worden. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van de schoolorganisatie, dus van het schoolbestuur.
Wat als een leraar beslist deel te nemen?
Als een personeelslid zelf, zonder de leerlingen, actief wil deelnemen aan de betoging, kan hij of zij daarvoor toestemming vragen via een verlofstelsel. Krijgt het de toestemming niet, dan is het personeelslid een dag ongewettigd afwezig.
Als onze leden een deelname overwegen, kunnen zij bij hun vakbond terecht met al hun vragen over de toepassing van de bestaande regelgeving terzake.
 
Nancy Libert, Algemeen secretaris ACOD Onderwijs
Koen Van Kerkhoven, Secretaris Generaal COC 
Marianne Coopman, Algemeen secretaris COV
Marnix Heyndrickx, Voorzitter VSOA Onderwijs