Compromis over zware beroepen

COV-zware-beroepen-zweet
“Dit compromis doet in niets afbreuk aan de kritiek die we hebben over de vele ingrepen in de overheidspensioenen”, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Sector. “Maar tijdens de onderhandelingen hebben wij de regeling op heel wat punten kunnen verbeteren. Door het compromis realiseren we correcties op de strengere pensioenvoorwaarden.”
Er komt duidelijkheid over de erkenning van de zware beroepen voor de pensioenen van het overheidspersoneel. ACV Openbare Sector en het VSOA hebben vandaag daarover een akkoord bereikt in het overleg met de regering. 
Tijdens de onderhandeling is een wetsontwerp op punt gesteld dat regelt hoe een erkenning als zwaar beroep vanaf 2020 ervoor zorgt dat de betrokken personeelsleden de mogelijkheid krijgen om vroeger op pensioen te gaan dan voorzien door de strenger pensioenvoorwaarden die de regering heeft opgelegd.
 
Afhankelijk van het aantal erkende jaren en de coëfficiënt die wordt toegekend aan een bepaalde beroepsgroep zal de correctie een groter effect hebben. Wie toch langer blijft werken, zal een bonus krijgen die leidt tot een hoger pensioenbedrag. De overheidsvakbonden hebben bekomen dat de regeling ook toepasselijk wordt voor het contractueel overheidspersoneel.
 
De beide vakbonden hebben met de minister van pensioenen een lijst uitgewerkt van de situaties die als zwaar beroep zullen worden erkend. Die lijst moet nog worden bekrachtigd door de voltallige regering, maar de vakbonden zullen niet aanvaarden dat aan de lijst wordt afgedongen. Zoniet vervalt voor hen het compromis.
Hoewel een hele reeks personeelsgroepen dank zij onze inspanningen zijn erkend als zwaar beroep, hebben we bepleit dat ook een aantal andere groepen zouden worden opgenomen in de lijst, maar over bijkomende toevoegingen was geen consensus met de minister mogelijk. Bij de evaluatie in 2025 van de lijst met zware beroepen, zullen we die situaties opnieuw verdedigen.
 
De ACV-onderhandelaars zetten zich af tegen de beslissing van de regering om een einde te stellen aan de regeling van de voordelige pensioenbreuken (tantièmes). De regeling van de zware beroepen zal in de plaats komen van die bestaande regeling.
Ook het feit dat de overheid niet bereid is het zogenaamde vierde criterium (emotionele belasting) als een volwaardig en op zichzelf staand criterium te aanvaarden, vinden we maar niets. We vragen dat de regering blijft inzetten op wetenschappelijk onderzoek zodat emotionele belasting in de toekomst wel als een evenwaardige parameter wordt gebruikt.
 
Tijdens de onderhandelingen zijn een reeks garanties en overgangsmaatregelen uitgewerkt. Op dat punt verwachten we van de minister van pensioenen dat hij binnen de regering ervoor zorgt dat verworven rechten volledig worden gevrijwaard. Dat lijkt ons de logica zelf, vermits de regering dat zelf heeft aangekondigd in haar regeerakkoord.
 
Op de website van ACV Openbare Diensten vind je uitgebreide informatie over de regeling, de lijst van zware beroepen en wat die erkenning betekent.