Het overleg alle kansen geven!

COV-overleg-rondetafel-vastebenoeming
Op maandag 23 april werd het COV samen met de andere onderwijsvakbonden bij minister Crevits uitgenodigd om afspraken te maken over de aanpak van het plan basisonderwijs. Minister Crevits wil dit plan om het basisonderwijs te herwaarderen zo snel mogelijk lanceren. Het zal in sociaal overleg vorm krijgen en dat vinden we belangrijk.
 
Uitgestoken hand
De onrust leeft in het basisonderwijs. Het personeel trekt het niet meer. Er is dringend nood aan meer omkadering en meer ondersteuning op de klasvloer. Kinderverzorgers, administratief personeel, meer mensen in de klas, dat is wat het basisonderwijs nodig heeft. De Pano reportage “Het basisonderwijs kraakt’ opende de ogen van heel Vlaanderen. Na onze stakingsdreiging eind maart heeft minister Crevits duidelijk haar hand uitgestoken. Daarom willen we, liever dan nu over te gaan op harde actie, het overleg alle kansen geven. Er komen echte gesprekken. Alleen op die manier komen we tot een plan basisonderwijs dat goed doordacht is, alle nodige aspecten bevat en op een breed draagvlak kan rekenen.
 
Stapstenen 
De blijvende inspanningen van het COV wierpen al vruchten af. Minister Crevits heeft voor de paasvakantie de weinig extra vrije middelen op de begroting 2018 vooral toegewezen aan het basisonderwijs. Op het niveau van de scholengemeenschappen een budget van 9 miljoen euro om leraren beter te ondersteunen. De minister ontlast ook de directeurs van de basisscholen verder van hun lesopdracht en wil ze allemaal op een gelijke manier verlonen. Dit samen met de realisatie van de cao waarin met de minister voor het basisonderwijs 39 miljoen aan extra middelen voor het basisonderwijs werden verwezenlijkt. Daarnaast werd nog een wijzigingsdecreet voor het M-decreet voorgelegd. Een echt plan basisonderwijs is dit echter nog niet. Een doorgedreven oplossing voor de zorgnoden ook nog niet. Het zijn stapstenen in de goede richting.
 
Duidelijke krijtlijnen
Ons engagement om aan tafel te gaan heeft duidelijke krijtlijnen. Het strategisch plan basisonderwijs moet alleszins leiden tot meer middelen en meer kinderverzorgers in het kleuteronderwijs, meer ondersteuning op de klasvloer, meer tijd voor overleg en een betere omkadering van het hele schoolteam om zo elk kind het kwaliteitsvol onderwijs te geven waar het recht op heeft. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden op korte en lange termijn. Leraren, directeurs en schoolteams zullen daadwerkelijk moeten voelen dat er meer ademruimte komt in het basisonderwijs. Ze verwachten snel concrete maatregelen om hun werk beter te kunnen doen.
 
Sociaal overleg
Dat het plan samen met de vertegenwoordigers van onderwijspersoneel en schoolbesturen vorm krijgt vindt het COV belangrijk. Zo worden alle groepen vertegenwoordigd. Er gebeurde al heel wat voorbereidend werk in de Vlaamse onderwijsraad. Schoolbesturen, directeuren, onderwijspersoneel, ouders en het maatschappelijk veld schreven samen een strategische advies. Daarin verwoorden ze helder de knelpunten en doen gedragen voorstellen voor de toekomst van het basisonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek en internationale bevindingen schragen het advies. De fundamenten zijn er. Als we daarop voortbouwen is het mogelijk om via het overleg voor de zomervakantie nog een sterk sociaal akkoord te realiseren. Dat is wat jij en alle COV-leden ook verwachten.
 
Garanties
We nodigen alle politieke partijen en alle leden van de Vlaamse regering nadrukkelijk uit om er samen met de minister voor te zorgen dat de juffen en meesters van onze Vlaamse scholen eindelijk voldoende ademruimte krijgen om de kwaliteit van het onderwijs te blijven garanderen. Het engagement mag niet stoppen bij gesprekken. Om het vertrouwen blijvend waar te maken zullen ook uitvoerbare afspraken en investeringen nodig zijn. En die moeten vastgelegd worden. Het gaat over de toekomst van onze kinderen!
 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV
 
(Hoofdartikel uit Basis-4 2018)