Persbericht: "Vulkaan basisonderwijs staat op barsten"

COV-ze-spelen-met-vuur-3
Het COV is tevreden dat de knelpunten in het rapport over het ondersteuningsmodel werden opgelijst. Zo wordt zeer duidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van het ondersteuningsmodel en welke vragen dringend opgelost moeten worden. Met het rapport komen de opgekropte frustraties over de invoering van het M-decreet mee aan de oppervlakte. Voor het COV is het nu belangrijk om ook oor te hebben voor de juffen en meesters in het veld die aan alle leerlingen maximale kansen willen bieden, maar die aan het verzuipen zijn. De daarbij aanhoudende onderfinanciering en de te krappe omkadering van het basisonderwijs maakt het onderwijspersoneel ziek. Het COV vraagt minister Crevits om oplossingen voor de opgelijste knelpunten in het ondersteuningsmodel maar dringt ook aan op een duurzame aanpak van de optelsom van dagelijkse zorgen van juffen en meesters in het gewoon –en buitengewoon onderwijs.
Tevreden over het rapport
Het COV is tevreden dat een rapport over de invoering van het ondersteuningsmodel op tafel is gelegd. Het COV werkte hier actief aan mee op basis van de ervaringen van de vele personeelsleden in het veld. Het zeer lijvige rapport bevat heel wat confronterende cijfergegevens en pertinente beschrijvingen van de te snelle en chaotische opstart van het ondersteuningsmodel. Dit ondersteuningsmodel werd ingevoerd om een antwoord te bieden op de terechte noden op de klasvloer voor de GON-leerlingen en leerlingen die niet meer doorstroomden naar het buitengewoon onderwijs. De verwachtingen over het effect van het ondersteuningsmodel waren hoog en breed bij leraren, ouders, leerlingen, maar ze werden niet ingelost. 
Marianne Coopman: “Het onderzoeksrapport over het ondersteuningsmodel is duidelijk. Belangrijk zal zijn de inhoud van het rapport sereen maar grondig te bespreken en zonder uitstel te zoeken naar de juiste antwoorden. Op basis van de analyses en verdere monitoring kunnen ook stappen worden gezet naar een definitieve uitbouw van de ondersteuning. Hiervoor is een periode van drie jaar uitgetrokken.” 

Vulkaan aan frustraties in het basisonderwijs

Het COV vraagt dat het rapport door de parlementairen niet wordt misbruikt om politieke spelletjes te spelen in aanloop naar de verkiezingen. Er moet gehandeld worden. Het COV is zeer bezorgd over het personeel. Juffen en meesters, zowel uit het gewoon als het buitengewoon onderwijs, willen alle kinderen maximale kansen geven, maar zitten met de handen in het haar. Ze worden terecht kwaad wanneer ze onvoldoende hulp kunnen bieden aan leerlingen of wanneer het te lang wachten is op de noodzakelijke ondersteuning. Ook voor de directeurs en het totale pedagogische beleid in scholen moet versterking komen. 
Marianne Coopman:  “Op korte termijn is er ook nood aan antwoorden op de vele terechte  frustraties voor de juf of meester in de klas. De draagkracht van wat mogelijk is, wordt al enkele schooljaren lang ruimschoots overschreden. De organisatiemogelijkheden zijn te beperkt. Indien er geen antwoorden komen dreigt een vulkaan aan frustraties in het basisonderwijs uit te barsten.”

Tijd voor oplossingen

Marianne Coopman: “Van bij de start van het M-decreet beklemtoonde het COV nadrukkelijk de gebreken: geen degelijk budgettair kader, geen individuele ondersteuning, overbevraging van het personeel, gebrek aan professionalisering. Hiernaar is onvoldoende geluisterd. De gevolgen worden nu manifest zichtbaar en voelbaar in het veld. Noden van leerlingen worden niet of te laat opgelost. De ziektecijfers bij het onderwijspersoneel blijven stijgen. De frustraties lopen op. Actie is nodig.”

Marianne Coopman
Algemeen Secretaris COV