School maak je niet alleen!

COV-handen-samenwerken
Het Rekenhof onderzocht wat een school met veel kansarme leerlingen succesvol maakt. In zijn rapport over het gelijke onderwijskansenbeleid wijst het Rekenhof op het belang van stabiele leerkrachtenteams, de rol van sterke directeurs, zorgteams die leerlingen systematisch volgen en dragende omgevingen in basisscholen. School maak je niet alleen. Dat doe je samen.
 
Extra hefbomen
Een basisschool is een plek waar het hele team vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en zorg voor de leerlingen samenwerkt. Een plek waar ze ervaringen deelt en kritisch bevraagt en zo professioneel groeit. Een plek waar iedereen mee zorg draagt voor leerlingen en collega’s. Enkel zo kunnen we het best mogelijke onderwijs geven aan een steeds meer diverse groep leerlingen. Om dit te realiseren heb je hefbomen nodig. Het Rekenhof verwijst daarom ook naar een degelijke infrastructuur en materiaal die toelaten om onderwijs beter te organiseren.
 
Goede werkomstandigheden
Teamleden in elke school, hebben recht om te werken in de best mogelijke omstandigheden. “Welbevinden van leerlingen vraagt welbevinden van leraren. Wat goed is voor het kind, is goed voor de leraar. Wat goed is voor de leraar, is goed voor het kind.” (Dan C. Lortie, “Schoolteacher”) Goede werkomstandigheden, dat is waar we als COV op inzetten! Want de werkcondities van het onderwijspersoneel zijn de leercondities van onze leerlingen.
 
Eigen, wijze keuzes
Er wordt een aanzienlijk budget geïnvesteerd om doelgericht aan gelijke onderwijskansen te kunnen werken. Vaak horen we daarbij dat onderwijs efficiënter moet zijn. De resultaten van het onderwijs moeten voorspelbaarder zijn. Professioneel leraar zijn, wordt dan al te makkelijk herleid tot ‘efficiënt’ zijn. Dit lijkt eenvoudig en dus aantrekkelijk. Maar scholen en klassen zijn geen eenvoudige contexten. De pedagogische werkelijkheid is complex, dynamisch en onvoorspelbaar. Een gestandaardiseerd script volstaat niet om kinderen en jongeren zonder zorgen een betekenisvol onderwijsparcours te laten lopen. Je werkt met mensen, het gaat niet over zomaar dingen of producten.
 
Hervorming lerarenopleiding
Het is daarom belangrijk om een bredere, maar ook meer ingewikkelde invulling van professionaliteit na te streven die je in staat stelt om in concrete situaties doelgericht, planmatig en systematisch te handelen. Of je inschatting en handelen correct was, kan alleen maar blijken uit het vervolg. Het gaat altijd over het opnemen van een ethische verantwoordelijkheid voor wie aan je zorg is toevertrouwd. Dit betekent dat het opleiden van leraren zich niet kan beperken tot het aanleren van zeer concrete, technisch-instrumentele vaardigheden in specifieke handelingscontexten. Het COV pleit daarom voor een breed, geïntegreerd vormingsmodel in de hervorming van de lerarenopleiding die vandaag voorligt.
 
Een blijvende weg
Maar ook als leraren aan het werk zijn, blijft er een belangrijke weg te gaan. Investeren in blijvende professionalisering en voelbare ondersteuning. Dit vraagt tijd, middelen en voldoende omkadering. Je moet kunnen inzetten op een hele manier van werken mét voldoende overlegtijd om leerlingen beter op te volgen, met doelgericht overleg. Een directeur moet de tijd hebben om de onderwijsprocessen aan te sturen en samen met het team een professionaliseringsweg te gaan. 

#Basisonderwijsindelift
De aanbevelingen van het Rekenhof versterken de visie van het COV: voluit inzetten op de versterking van het basisonderwijs. Er is nood aan een degelijk loopbaanpact waarbij in de opdracht ruimte wordt gecreëerd voor overlegtijd maar ook een eerste stap wordt gezet in de realisatie van versterkt schoolleiderschap!
 
Marianne Coopman
Algemeen secretaris
 
(hoofdartikel uit Basis-9)