Gelijke onderwijskansen: geen zaak van onderwijs alleen

COV-Rekenhof-GOK
Het COV vindt het belangrijk dat het Rekenhof in haar rapport de effecten van het gelijke onderwijskansen-beleid onderzoekt. Er wordt een aanzienlijk budget geïnvesteerd om doelgericht aan gelijke onderwijskansen te kunnen werken. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het realiseren van dit gelijke kansenbeleid in heel het Vlaams onderwijs is cruciaal om de toekomst van onze kinderen en dus ook onze maatschappij te versterken. Maar er is geen toverformule en het vraagt tijd.
Het Rekenhof wijst in zijn rapport terecht op het belang van stabiele lerarenteams en de rol van sterke directeurs, zorgteams en dragende omgevingen in basisscholen. Er moet een draagvlak zijn en doelgericht gewerkt kunnen worden, je moet de visie verder kunnen ontwikkelen. Dit vraagt tijd. Je moet inzetten op een hele manier van werken met voldoende overlegtijd om leerlingen beter op te volgen, met doelgericht overleg. Een directeur moet de tijd hebben om de onderwijsprocessen aan te sturen.
In het rapport wordt ook verwezen naar aanvullende hefbomen zoals een degelijke infrastructuur en materiaal dat toelaat om onderwijs beter te organiseren. Zo merkt het Rekenhof op dat bepaalde scholen echt te krap behuisd zijn. Als we dit verruimen, dan gaat het niet alleen over het versterken van de gelijke onderwijskansen maar over het versterken van het basisonderwijs in zijn geheel.
Het gelijke onderwijskansen-beleid is geen zaak  van onderwijs alleen. Er is hulp nodig van andere beleidsdomeinen zoals welzijn, gelijke kansen. Er moet gezocht worden naar meer synergieën om te kunnen inzetten op de succesfactoren die het Rekenhof aangeeft. Dat zijn allemaal elementen die helpen. 
 
Het COV analyseert het rapport verder.