COV verwerpt voorstel De Block

COV-stethoscoop
Het COV reageert afwijzend op het bekwame-helpers voorstel van De Block. Verzorgende en verpleegkundige handelingen behoren niet tot de opdracht van het personeel. Juffen en meesters in het basisonderwijs staan voor een diverse groep van jonge kinderen, die nog groeiend zijn naar zelfstandigheid. De zorg en verantwoordelijkheid voor kleuters en lagere schoolkinderen die rust op leerkrachten is zeer groot. Waar nu de wetgeving geen verpleegkundige handelingen toelaat voor het onderwijspersoneel, past minister De Block op een ondoordachte wijze de wetgeving aan. Het onderwijs kan niet vergeleken worden met bijvoorbeeld mantelzorg waar het gaat om één persoon die zorg verleent aan een andere persoon. In die beperkte context is de zoektocht naar een beschermend juridisch kader een stap in de goede richting. Een bekwame helper heeft een specifieke opleiding voor specifieke zorg. Een leerkracht heeft een hele klas voor zich en zou zich in allerlei zorg moeten bekwamen. 
Marianne Coopman: “Deze aanpak toont nog maar eens aan dat er in een onderwijsmodel met meer verspreide en verhoogde zorgnoden er een gebrek is aan bevoegd personeel om verzorgende en verpleegkundige handelingen bij leerlingen uit te voeren. Enkel focussen op een duidelijk en beschermend juridisch kader zonder oog te hebben voor de noodzaak aan gekwalificeerd personeel, ook in het gewoon onderwijs, lost het bestaande spanningsveld niet op. De overheid moet met middelen over de brug komen voor gekwalificeerd personeel. Zoniet zal het blijven leiden tot het zetten van druk vanuit de school of de ouders op personeelsleden om taken uit te voeren die niet tot hun opdracht of opleiding behoren. Het COV verwerpt het voorliggend voorstel.”