Loopbaanpact onderhandeld o.b.v. taakbelasting in onderwijs

COV Vrouw tekent curve
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: 
De onderwijsvakbonden hebben op donderdag 16 maart van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, vernomen, dat er voorlopig geen ingrepen zullen gebeuren in de opdracht van de leraar. Eerst zullen de resultaten afgewacht worden van een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. De minister heeft zich geëngageerd dat de vakbonden nauw betrokken zullen worden bij de bepaling van de opdracht van dat onderzoek. Tot de oplevering van het onderzoek, worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact opgeschort. Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart en de resultaten worden binnen een jaar verwacht.
De opschorting van de gesprekken houdt ook in, dat de gelijkschakeling van de opdrachtnoemer naar 22 voor de leraren in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voorlopig van de baan is. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront stelt met tevredenheid vast dat het gezond verstand uiteindelijk de bovenhand heeft gehaald. Als uit de studie zou blijken dat de werkdruk in het basis- en secundair onderwijs te hoog is – en we zijn er rotsvast van overtuigd dat dat zo zal zijn – dan zal de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid moeten opnemen door hiervoor meer middelen te voorzien. Zij kan daar in september bij de opmaak van de begroting 2018 maar beter rekening mee houden.
Extra middelen zijn er voorlopig niet. Minister Crevits beloofde wel om bij de Vlaamse regering extra investeringen te vragen in onderwijs. Voorwaarde is dat de vakbonden, de onderwijsverstrekkers en de minister een consensus bereiken over maatregelen die de loopbaan van de leraar aantrekkelijker maken. De thema’s die rechtstreeks betrekking hebben op de opdracht van de leraar zullen in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de taakbelasting voorlopig niet aan bod komen.  
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront is alvast bereid constructief mee te werken om de gevraagde consensus te bereiken en doet hierbij een oproep aan de onderwijsverstrekkers om, in het belang van goed onderwijs nu en in de toekomst, ook mee te werken aan een echte herwaardering van het onderwijsberoep.
Als de Vlaamse Regering het goed meent met het onderwijspersoneel, dan doet zij de broodnodige extra financiële investeringen. Het zijn ten slotte de leraars in de klas die de spil zijn van ons onderwijs. Zij moeten de waardering die hen toekomt ook voelen. Enkel zo kunnen zij zich terug concentreren op hun kerntaak, het lesgeven. 
Onder het motto ‘kwaliteitsvol werken is onderwijs versterken’ zal het front de druk op de Vlaamse regering verhogen. Via een algemene sensibiliseringscampagne en prik(kel)acties zullen vakbonden ervoor zorgen dat de terechte verzuchtingen van het onderwijspersoneel niet uit de aandacht van de brede publieke opinie verdwijnen. Bij deze acties zullen ouders en leerlingen geen hinder ondervinden.  Als de voorgestelde aanpak niet leidt tot resultaten positieve resultaten zijn andere actie niet uitgesloten.
Lees hier de persmededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs in pdf-vorm.