Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

COV-vraagtekens
Méér tijdelijke leerkrachten een zo goed als volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat is het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 oktober tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek naar mensen. Ze zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. We willen het lerarenplatform alle kans op slagen geven. Maar ook jij zit misschien nog met een vraag. We geven graag antwoord.

Wat is het lerarenplatform (LPF)?
Het lerarenplatform is een pilootproject voor schooljaar 2018-2019. Tijdelijke leerkrachten krijgen een aanstelling vanaf ten vroegste 1 oktober tot uiterlijk 30 juni. Het volume van de aanstelling bedraagt ten minste een halftijdse opdracht. De halftijdse opdracht kan bestaan uit lestijden voor het LPF enerzijds en andere lestijden als vastbenoemde of tijdelijke anderzijds. Het volume van de opdracht kan in de loop van het schooljaar wijzigen. Het is de bedoeling dat de leraar in het LPF vervangingen van minder dan 1 schooljaar doet. Tussen de vervangingen oefent hij pedagogisch zinvolle taken uit. Om mee te stappen in het LPF moet de school zich aansluiten aan een samenwerkingsplatform.
Wat is een samenwerkingsplatform?
Een samenwerkingsplatform kan bestaan uit: 
  • scholengemeenschap
  • scholengemeenschap + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren
  • meerdere scholengemeenschappen
  • meerdere scholengemeenschappen + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren
De samenwerkingsplatformen voor schooljaar 2018-2019 zijn al samengesteld.
 
Kunnen samenwerkingsplatformen netoverschrijdend samengesteld worden?
Ja, er zijn immers ook netoverschrijdende scholengemeenschappen.
 
Wie kan in het lerarenplatform stappen?
De aanstelling is alleen mogelijk in de volgende ambten:
  • kleuteronderwijzer (asv)
  • onderwijzer (asv)
  • leermeester godsdienst – NCZ – L.O.(asv) – compensatietechniek – braille in type 6.
Wat zijn mijn taken in het lerarenplatform?
Het personeelslid in het lerarenplatform wordt ingezet in reguliere vervangingen, korter dan een schooljaar. Als er geen vervanging nodig is wordt het personeelslid ingezet in zinvolle pedagogische taken in de school. In welke vervangingen de platformers zullen worden ingezet en welke taken zij zullen uitvoeren, wordt besproken in het lokaal overlegplatform.
 
Wie is mijn werkgever als ik in het lerarenplatform aan de slag ga?
Je wordt aangesteld in een bepaald ambt in één van de scholen van het samenwerkingsplatform. Daar word je aangesteld, dat wordt jouw school. Mogelijk moet je vervangingen doen in de andere scholen van het samenwerkingsplatform. Dit wordt afgesproken in het lokaal overlegcomité.
 
Waar moet ik solliciteren als ik in het lerarenplatform wil starten?
De gewone regels voor solliciteren blijven gelden. Je solliciteert bij een school of schoolbestuur. Zij kunnen jou dan aanwerven in een gewone betrekking of in het lerarenplatform. Sommige schoolbesturen zullen dit ook vermelden in hun vacature. Vraag vooraf goed na over wat voor aanstelling het gaat, een gewone of een in het LPF.
 
Wie kan hiervoor solliciteren?
Zowel tijdelijke (TABD en TADD) als vastbenoemde personeelsleden kunnen bewust kiezen om in het LPF te starten. Een aanstelling in het LPF is altijd een tijdelijke aanstelling. (uiterlijk tot 30 juni). Vastbenoemden kunnen in het LPF stappen via een tijdelijk andere opdracht (TAO).
 
Heb ik als TADD’er voorrang in het lerarenplatform?
De voorrangsregels inzake TADD blijven van kracht. Als er in de scholengemeenschap voor jouw ambt geen aanstelling meer vacant is maar wel in het LPF dan heb jij, als TADD’er voorrang. Als jouw reguliere opdracht, buiten het LPF, eindigt, kan je alsnog in het LPF stappen áls daar nog uren vacant zijn. Zijn alle uren ingevuld dan kan je geen aanstelling opeisen.
 
Hoe bouw ik dienstanciënniteit op?
Je bouwt dienstanciënniteit op op basis van de betrekking (ambt) waarin je bent aangesteld in het LPF, in de scholengemeenschap van de school waar je aangesteld bent (of school als die niet tot een SG behoort). Ook als je een vervanging in een ander ambt doet (vb. als leermeester lichamelijke opvoeding).
 
Kan ik in de loop van het schooljaar uit het lerarenplatform stappen?
De regels van het decreet rechtspositie (DRP) blijven altijd van kracht. Als je het LPF wil verlaten, neem je ontslag volgens de regels van het DRP.
 
Ik ben TBSOB gesteld. Moet ik in het lerarenplatform stappen?
Neen, de betrekking in het LPF komt niet in aanmerking voor vacantverklaring, vaste benoeming, mutatie, reaffectatie of wedertewerkstelling. Een personeelslid in TBS OB dat gereaffecteerd is zou via een TAO naar het LPF kunnen gaan.
 
Leraren in het lerarenplatform moeten 85% van de reguliere vervangingen invullen. Hoe zal dat in zijn werk gaan?
Het inzetbaarheidspercentage is de verhouding tussen de totale duur van de uitgeoefende reguliere vervangingen, uitgedrukt in kalenderdagen, en de totale duur van de aanstelling in het LPF, uitgedrukt in kalenderdagen, telkens vermenigvuldigd met het volume van de opdracht. Ben je tijdens deze vervanging afwezig, dan worden die dagen in mindering gebracht in de teller.
Een voorbeeld: 
Een personeelslid is aangesteld in het LPF voor 12/24 van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019 (273 dagen). Via het LPF doet hij een reguliere vervanging van 10-10-2018 t.e.m. 03-12-2018 (55 dagen) van 6/24.
 
 6u x 55                      330
--------------X 100 =   --------- X 100 = 10,07%
 12u x 273                 3 276
Deze aanstelling maakt dus 10,07% uit van de volledige inzetbaarheid die op het einde van het schooljaar zal berekend worden.
 
Moet elk personeelslid in het lerarenplatform die 85% halen?
Neen, dit percentage is de som van alle vervangingen van alle personeelsleden in het LPF over de ganse periode (van 1 oktober tot 30 juni).
 
Mag je ook korte vervangingen (VKA) via het lerarenplatform uitvoeren?
Ja, dat mag. De leraar in het LPF mag ook korte vervangingen doen. De school geeft punten VKA af. Deze vervanging komt ook in aanmerking voor het inzetbaarheidspercentage van 85%.
 
Mag ik een personeelslid uit het lerarenplatform vervangen als die afwezig is?
Ja, alle regels van het DRP blijven van kracht. Vervangen kan volgens de reguliere vervangingsregels.
 
Kan ik, al of niet TADD,  op 1 september een gewone vervanging van een afwezigheid die nog verder doorloopt na 1 oktober, starten en op 1 oktober alsnog in het lerarenplatform stappen om zo via het lerarenplatform die vervangingsopdracht voortzetten? 
Ja dat kan. Je kan in het lerarenplatform stappen en de lopende opdracht voortzetten. Je neemt ontslag (in onderling akkoord tussen jou en het schoolbestuur) uit de vervangopdracht en krijgt onmiddellijk een aanstelling in het lerarenplatform. Vanuit het lerarenplatform zet je de vervangingsopdracht verder. De school stuurt de aanstelling in het lerarenplatform door volgens de richtlijnen in de omzendbrief.

Het lerarenplatform in goed overleg starten (voor militanten)