Cao XI: veel nieuw, veel vragen. Het COV geeft antwoorden

COV-cao-XI
Dit schooljaar realiseerden we met de sociale partners in een recordtempo een zeer ambitieuze cao voor het onderwijspersoneel en de scholen. We vonden het belangrijk dat de maatregelen voor de startende leraren al volgend schooljaar kunnen ingaan. De tijdsdruk was dan ook groot om een en ander geregeld te krijgen. Scholen schreven ondertussen massaal in bij de samenwerkingsplatformen om een lerarenplatform in te richten. Ook het clusteren van niet-ingevulde vervangingen zal vanaf 1 september 2018 mogelijk zijn. Samen met de bijkomende vacantverklaring en vaste benoeming in lestijden van personeelsleden die een verlofstelsel genieten, zijn dat grote vernieuwingen. Die dan nog eens gelijktijdig in werking treden. We kregen al heel wat vragen binnen en bundelen hier onze antwoorden. We vullen de lijst verder aan en houden hem actueel.

Lerarenplatform en samenwerkingsplatform

Wat is het lerarenplatform (LPF)?
Het lerarenplatform is een pilootproject voor schooljaar 2018-2019. Tijdelijke leerkrachten krijgen een aanstelling vanaf ten vroegste 1 oktober tot uiterlijk 30 juni. Het volume van de aanstelling bedraagt ten minste een halftijdse opdracht. De halftijdse opdracht kan bestaan uit lestijden voor het LPF enerzijds en andere lestijden als vastbenoemde of tijdelijke anderzijds. Het volume van de opdracht kan in de loop van het schooljaar wijzigen. Het is de bedoeling dat de leraar in het LPF vervangingen van minder dan 1 schooljaar doet. Tussen de vervangingen oefent hij pedagogisch zinvolle taken uit. Om mee te stappen in het LPF moet de school zich aansluiten aan een samenwerkingsplatform.
 
Wat is een samenwerkingsplatform?
Een samenwerkingsplatform kan bestaan uit: 
 • scholengemeenschap
 • scholengemeenschap + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren
 • meerdere scholengemeenschappen
 • meerdere scholengemeenschappen + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren
De samenwerkingsplatformen voor schooljaar 2018-2019 zijn al samengesteld.
 
Kunnen samenwerkingsplatformen netoverschrijdend samengesteld worden?
Ja, er zijn immers ook netoverschrijdende scholengemeenschappen.
 
Wie kan in het lerarenplatform stappen?
De aanstelling is alleen mogelijk in de volgende ambten:
 • kleuteronderwijzer (asv)
 • onderwijzer (asv)
 • leermeester godsdienst – NCZ – L.O.(asv) – compensatietechniek – braille in type 6.
Wat zijn mijn taken in het lerarenplatform?
Het personeelslid in het lerarenplatform wordt ingezet in reguliere vervangingen, korter dan een schooljaar. Als er geen vervanging nodig is wordt het personeelslid ingezet in zinvolle pedagogische taken in de school. In welke vervangingen de platformers zullen worden ingezet en welke taken zij zullen uitvoeren, wordt besproken in het lokaal overlegplatform.
 
Wie is mijn werkgever als ik in het lerarenplatform aan de slag ga?
Je wordt aangesteld in een bepaald ambt in één van de scholen van het samenwerkingsplatform. Daar word je aangesteld, dat wordt jouw school. Mogelijk moet je vervangingen doen in de andere scholen van het samenwerkingsplatform. Dit wordt afgesproken in het lokaal overlegcomité.
 
Waar moet ik solliciteren als ik in het lerarenplatform wil starten?
De gewone regels voor solliciteren blijven gelden. Je solliciteert bij een school of schoolbestuur. Zij kunnen jou dan aanwerven in een gewone betrekking of in het lerarenplatform. Sommige schoolbesturen zullen dit ook vermelden in hun vacature. Vraag vooraf goed na over wat voor aanstelling het gaat, een gewone of een in het LPF.
 
Wie kan hiervoor solliciteren?
Zowel tijdelijke (TABD en TADD) als vastbenoemde personeelsleden kunnen bewust kiezen om in het LPF te starten. Een aanstelling in het LPF is altijd een tijdelijke aanstelling. (uiterlijk tot 30 juni). Vastbenoemden kunnen in het LPF stappen via een tijdelijk andere opdracht (TAO).
 
Heb ik als TADD’er voorrang in het lerarenplatform?
De voorrangsregels inzake TADD blijven van kracht. Als er in de scholengemeenschap voor jouw ambt geen aanstelling meer vacant is maar wel in het LPF dan heb jij, als TADD’er voorrang. Als jouw reguliere opdracht, buiten het LPF, eindigt, kan je alsnog in het LPF stappen áls daar nog uren vacant zijn. Zijn alle uren ingevuld dan kan je geen aanstelling opeisen.
 
Hoe bouw ik dienstanciënniteit op?
Je bouwt dienstanciënniteit op op basis van de betrekking (ambt) waarin je bent aangesteld in het LPF, in de scholengemeenschap van de school waar je aangesteld bent (of school als die niet tot een SG behoort). Ook als je een vervanging in een ander ambt doet (vb. als leermeester lichamelijke opvoeding).
 
Kan ik in de loop van het schooljaar uit het lerarenplatform stappen?
De regels van het decreet rechtspositie (DRP) blijven altijd van kracht. Als je het LPF wil verlaten, neem je ontslag volgens de regels van het DRP.
 
Ik ben TBSOB gesteld. Moet ik in het lerarenplatform stappen?
Neen, de betrekking in het LPF komt niet in aanmerking voor vacantverklaring, vaste benoeming, mutatie, reaffectatie of wedertewerkstelling. Een personeelslid in TBS OB dat gereaffecteerd is zou via een TAO naar het LPF kunnen gaan.
 
Leraren in het lerarenplatform moeten 85% van de reguliere vervangingen invullen. Hoe zal dat in zijn werk gaan?
Het inzetbaarheidspercentage is de verhouding tussen de totale duur van de uitgeoefende reguliere vervangingen, uitgedrukt in kalenderdagen, en de totale duur van de aanstelling in het LPF, uitgedrukt in kalenderdagen, telkens vermenigvuldigd met het volume van de opdracht. Ben je tijdens deze vervanging afwezig, dan worden die dagen in mindering gebracht in de teller.
Een voorbeeld: 
Een personeelslid is aangesteld in het LPF voor 12/24 van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019 (273 dagen). Via het LPF doet hij een reguliere vervanging van 10-10-2018 t.e.m. 03-12-2018 (55 dagen) van 6/24.
 
 6u x 55                      330
--------------X 100 =   --------- X 100 = 10,07%
 12u x 273                 3 276
Deze aanstelling maakt dus 10,07% uit van de volledige inzetbaarheid die op het einde van het schooljaar zal berekend worden.
 
Moet elk personeelslid in het lerarenplatform die 85% halen?
Neen, dit percentage is de som van alle vervangingen van alle personeelsleden in het LPF over de ganse periode (van 1 oktober tot 30 juni).
 
Mag je ook korte vervangingen (VKA) via het lerarenplatform uitvoeren?
Ja, dat mag. De leraar in het LPF mag ook korte vervangingen doen. De school geeft punten VKA af. Deze vervanging komt ook in aanmerking voor het inzetbaarheidspercentage van 85%.
 
Mag ik een personeelslid uit het lerarenplatform vervangen als die afwezig is?
Ja, alle regels van het DRP blijven van kracht. Vervangen kan volgens de reguliere vervangingsregels.

Omzetten van niet-ingevulde vervangingen naar vervangingseenheden

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde reguliere vervangingen om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar aanwenden. Deze omzetting is enkel mogelijk op voorwaarde dat geen geschikt kandidaat gevonden kan worden. Het schoolbestuur tekent hiervoor een verklaring op eer. Deze vervangingseenheden kan men dan clusteren om een langere aanstelling te realiseren.
 
Tellen de korte vervangingen ook mee bij het clusteren van vervangingseenheden?
Neen, een VKA is geen reguliere vervanging in dit kader. 
 
Kan je vervangingen clusteren in alle ambten?
Neen, enkel in de wervingsambten van het onderwijzend personeel:
 • kleuteronderwijzer (asv)
 • onderwijzer (asv)
 • leermeester godsdienst – NCZ – L.O.(asv) – compensatietechniek – braille in type 6.
 
Geldt clusteren van vervangingen ook voor de ondersteuningsnetwerken?
Ja, het clusteren van vervangingen geldt voor elke school in het basisonderwijs voor volgende ambten:
 • kleuteronderwijzer (asv)
 • onderwijzer (asv)
 • leermeester godsdienst – NCZ – L.O.(asv) – compensatietechniek – braille in type 6.

Vacantverklaring van betrekkingen van personeelsleden die afwezig zijn door een verlofstelsel

Over welke verlofstelsels gaat het?
Jaarlijks worden de lestijden van personeelsleden die van een eindeloopbaanstelsel genieten vacant verklaard.
 • GLBO 50+
 • GLBO 55+
 • VVP 55+
Periodiek – periode is nog niet bepaald- worden tussen de 33% en 50% van de lestijden van personeelsleden die van een verlofstelsel van een volledig schooljaar genieten vacant verklaard. Dit zal voor het eerst gebeuren met de vacantverklaring dit najaar. Het gaat over volgende verlofstelsels:
 • VVP
 • AVP
 • Verlof wegens opdracht
 • Verlof wegens bijzondere opdracht
 • Verlof wegens vakbondsopdracht
 • Politiek verlof
 • Verlof om een ambt uit te oefenen bij een ministerieel kabinet
 • Verlof om prestaties te verrichten bij een erkende politieke groep
Het gaat dus niet over het zorgkrediet en de thematische loopbaanonderbrekingen.
 
Ben ik dan mijn vaste benoeming kwijt?
Neen, het statuut van vaste benoeming blijft. Kom je terug voltijds werken dan kan dat en worden de regels van TBS OB gevolgd. In de loop van het schooljaar zal je TBS OB gesteld worden. Tijdelijke personeelsleden worden niet verdrongen. Kom je op 1 september terug in dienst neem je je plaats van dienstanciënniteit terug in. Kom je op 1 september terug in dienst dan neem je je plaats in de personeelsgroep op basis van je dienstanciënniteit terug in.