Syndicale premie

syndicale premie - nieuw mijn onderwijs
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door AgODi krijgen einde maart een aanvraagformulier voor de syndicale premie.Je hebt recht op die premie als je tijdens het referentiejaar 2018 lid was van het COV en een minimale ledenbijdrage betaalde.
Tenzij je uitdrukkelijk koos voor een papieren versie, wordt het aanvraagformulier vanaf 26 maart (opgelet: nieuwe datum!) digitaal bezorgd via ‘Mijn onderwijs’. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.

Heb ik recht op de syndicale premie?

De personeelsleden (voltijds of deeltijds) van het gesubsidieerd onderwijs die tijdens het referentiejaar bezoldigd werden via een salaristoelage EN een minimale ledenbijdrage betaalden, komen in aanmerking voor de syndicale premie. 
Ook personeelsleden in alle vormen van terbeschikkingstelling, waarbij de juridische band met het schoolbestuur is blijven bestaan, komen in aanmerking. 

  Hoe ontvang ik mijn aanvraagformulier?

  Voor de meeste personeelsleden wordt het formulier op 26 maart digitaal gepost op ‘mijn onderwijs’. Je moet je aanvraagformulier downloaden en afprinten. Hier vind je een stappenplan.

  Uitzonderlijk bezorgt AgODi een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:
  • Uitdrukkelijk voor papier hebben geopteerd bij het digitaliseren van de salarisafschriften
  • Gepensioneerd zijn tussen januari 2018 en einde februari 2019
  • In dienst waren in het referentiejaar 2018 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2019
  • In 2018 overleden zijn

  Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

  • Vul het originele formulier volledig in HOOFDLETTERS in, zo kunnen wij het digitaal verwerken.
  • Controleer je persoonlijke gegevens, naam en adres. Verbeter indien nodig. Je correcte adres noteer je in het "vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid".
  • Kleef een groene klever, waarop je kringnummer (formaat xxx) en je nationaal lidnummer ACV/COV (formaat xx- xxxxxx - x) staan in het “Vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid”.
  •  Vul je post- of bankrekeningnummer in (in IBAN-formaat: BExx xxxx xxxx xxxx)
  •  Schrijf onderaan “Gelezen en goedgekeurd
  •  Noteer de datum van de ondertekening
  •  Onderteken het formulier

  Hoe en wanneer bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

  Hoe bezorgen?
  • Op je school is een COV-vakbondsafgevaardigde: Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zorgt ervoor dat het formulier langs de juiste weg op het algemeen secretariaat in Brussel terecht komt en verwerkt wordt.
  • Op jouw school is geen COV-vakbondsafgevaardigde.  Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de verantwoordelijke van je kring of regio.
   
  Wanneer bezorgen?
  Je moet het formulier UITERLIJK vóór 30 juni aan het COV bezorgen. 
  Formulieren die ons te laat bereiken, kunnen we pas het volgende jaar behandelen. De betalingen registreren van de premies voor tienduizenden leden doen we als centrale zelf en wel zo snel mogelijk. Samen met de vakbondspremies van de laattijdige aanvragen van het voorgaande jaar moet dit afgerond zijn voor het jaareinde.
  Uiterlijk 31 maartJe ontvangt een aanvraagformulier voor de syndicale premie van AgODI via 'Mijn Onderwijs'.
  Je print het formulier af, vult het correct en volledig in en ondertekent het met de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd' en de datum.
  Je bezorgt het papieren aanvraagformulier aan de COV-vakbondsafgevaardigde in de school. Als er geen vakbondsafgevaardigde is, geef je het formulier aan de verantwoordelijke van je kring of regio.
  Uiterlijk 30 juniDe kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
  Voor 1 septemberHet COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.

  Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

  De betaalde lidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2018 bepaalt het bedrag van de premie.

  Minimale lidmaatschapsbijdrage 2018   Bedrag van de vakbondspremie
  Vanaf € 157,61€ 90,00
  Vanaf € 118,21€ 67,50
  Vanaf € 78,81€ 45,00
  Minimaal € 39,40€ 22,50

  Werd mijn syndicale premie al betaald?

  Je kan de uitbetaling online opvolgen via je syndicale e-dossier dat je kan raadplegen als je inlogt via "Mijn ACV", bovenaan onze website.

  Ik heb mijn syndicale premie in 2018 niet aangevraagd. Kan dit nog?

  Jawel, dat kan nog. In 2019 kunnen zowel de aanvraagformulieren met betrekking tot het referentiejaar 2018 als 2017 ingediend worden. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen. 

  Wat met het formulier van overleden collega's?

  Rechthebbende nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie kunnen het formulier van de overledene aan het COV-secretariaat overmaken. Het formulier wordt ingevuld zoals hoger vermeld, maar met een dubbele rode streep dwars over "naam + adres". Schrijf het woord "overleden" tussen de dubbele rode streep. De erfgenaam vermeldt op het formulier zijn of haar naam, volledig adres, persoonlijk post- of bankrekeningnummer (IBAN-formaat) en handtekening.
  Raadpleeg voor meer info de rubriek 'Overlijden in actieve dienst'.

  Kan ik een nieuw aanvraagformulier krijgen?

  Let op! De aanvraagformulieren worden vanaf nu digitaal bezorgd op jouw persoonlijke pagina in  ‘mijn onderwijs’. Daar kan je het formulier downloaden en afprinten. (zie hoger en het stappenplan "Waar vind ik mijn aanvraagformulier voor de vakbondspremie?")
  Als je daar geen aanvraagformulier vindt of je vindt het oorspronkelijke formulier niet meer terug, dan kan je een duplicaat aanvragen. Na de paasvakantie voorzien we een invulformulier op  deze site. Let op: je ontvangt hiervan geen papieren formulier, dit wordt rechtstreeks bezorgd aan het COV. De syndicale premie aangevraagd met een duplicaat wordt uitbetaald na 1 juli.
  Heb je toch nog vragen? Contacteer de ledenadministratie van het COV: 02 244 37 00 (optie 1) of cov.ledenadministratie@acv-csc.be
  empty

  Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

  Het COV mag slechts gedurende een beperkte periode de vakbondspremies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard. Deze formulieren worden verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.