Salaris

Salaris COV

Wanneer heb je recht op een salaris?

In het onderwijs heb je recht op een salaris als je voldoet aan de volgende aanstellingsvoorwaarden:
 • EU-burger zijn of hiervoor een vrijstelling hebben
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Gezondheidstoestand die de gezondheid van de leerlingen niet in gevaar brengt
 • Juiste bekwaamheidsbewijs bezitten
 • Voldoen aan de taalwetten 
 • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister model II)
 • Voldaan hebben aan de dienstplichtwetten
 • In dienst zijn op grond van de reglementering inzake de personeelsformatie
Het salaris wordt door het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) rechtstreeks en maandelijks aan de betrokken personeelsleden uitbetaald.

Hoe krijg je je salarisuitreksel (loonbriefje)?

AgODi zendt maandelijks elektronisch je salarisuittreksel via Zoomit. De elektronische salarisbrief wordt vanaf september 2015 de norm voor de personeelsleden die klant zijn bij:
 • Belfius, 
 • BNP Paribas Fortis, 
 • KBC, 
 • ING
 én die bovendien thuisbankieren. 
Personeelsleden die de salarisbrief toch niet elektronisch maar nog steeds op papier wensen te ontvangen, moeten zelf actie ondernemen via de zogenaamde’ opt-out’. 
Klanten van: 
 • AXA, 
 • CBC, 
 • CPH, 
 • Crelan,
 • Deutsche Bank,
 • Fintro,
 • Hello bank!, 
 • Keytrade Bank 
 •  Record Bank
kunnen verder vrijwillig blijven kiezen om een elektronische salarisbrief te ontvangen. 
De andere banken zijn voorlopig nog niet toegetreden tot Zoomit. Deze personeelsleden kunnen geen gebruik maken van het systeem.
Zij zullen, net zoals voorheen, een papieren salarisuittreksel ontvangen als hun betaling wijzigt.

Wat staat er op mijn salarisuitreksel?

Het uittreksel vermeldt jouw persoonsgegevens (naam, adres, stamboeknummer) en de gegevens van de werkgever (instellingsnummer, werkstation). Vervolgens vind je de berekening van je bruto- en nettosalaris.

Hoe wordt mijn loon berekend?

Over bruto...
Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: 
 • je geldelijke anciënniteit, 
 • je opdrachtbreuk, 
 • en je weddeschaal (code barema). 
Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het geïndexeerde brutojaarsalaris, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met de index. Het brutosalaris wordt echter niet zo op je bankrekening gestort. Het is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent. 
Voor vastbenoemden gebeurt een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (7,5% VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (3,55% FOP) .  
Voor tijdelijken wordt "Rijks Sociale Zekerheid" (13,07% RSZ) ingehouden. Na de sociale inhoudingen bekom je het brutobelastbare salaris.
... en je nettosalaris
Op basis van het brutobelastbaarsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie (personen ten laste).  De Inhouding van de bedrijfsvoorheffing op je brutosalaris levert dan je nettosalaris op.
Sinds 1 april 1994 wordt op het nettosalaris een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

Enkel voor militanten: omzendbrief