Vaste benoeming

Werk- en inkomenszekerheid zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van elk beroep. Meer dan ooit wil je in een beroepsloopbaan zekerheden verwerven.  Startende onderwijspersoneelsleden willen voluit in het leven stappen, maken plannen – zowel professioneel als privé. Daarom is het van het allergrootste belang dat ze kunnen rekenen op een stevige werk- en inkomenszekerheid.
Naast de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) is de vaste benoeming daarom ook cruciaal in je onderwijsloopbaan.
Door een vaste benoeming krijg je een juridische band met jouw schoolbestuur. Je wordt vastbenoemd ten aanzien van jouw schoolbestuur.  Bij vaste benoeming word je ‘geaffecteerd’ aan een bepaalde school van dat bepaalde schoolbestuur.
Vaste benoeming is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent. Een personeelslid dat vastbenoemd wordt, kan vanuit deze toestand genieten van zekerheid van werkgelegenheid en van verloning. Personeelsleden die vastbenoemd zijn, hebben door het principe van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling steeds recht op tewerkstelling en de daarbij horende verloning. Met andere woorden: je bent steeds zeker van je job en je inkomen.  Een vaste benoeming geeft jou recht op een hele reeks verlofstelsels, op ziekteverlof, op pensioen,…
 

  Voorwaarden

  Algemene voorwaarden
  Voor een vaste benoeming gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor een tijdelijke aanstelling. Zie ook tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD).
  Basisvoorwaarden
  Als basisvoorwaarden moet je :
  • 720 dagen dienstanciënniteit hebben waarvan 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt van benoeming.  
   Opgelet! Vanaf 1 september 2019 veranderen de voorwaarden voor vaste benoeming. Je moet dan op 31 augustus voorafgaand aan de benoeming beschikken over minimaal 690 dagen dienstanciënniteit,( dagen van aanstelling X 1,2).
  • Een TADD-aanstelling hebben op de vooravond van benoeming:
  op 30 september: voor de resterende vacante lestijden en uren van 1 maart 2018.
  op 30 september: voor de bijkomende vacantverklaring van de eindeloopbaanstelsels voor 10 september 2018.
  op 31 december: voor de bijkomende vacantverklaring van 15 oktober 2018.
  • je kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn die opgenomen zijn in de mededeling vacante betrekkingen;
  • als laatste evaluatie geen eindconclusie onvoldoende hebben gekregen.
  Bijkomende voorwaarde
  Indien je werkt in een scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen, dan kan elk schoolbestuur een dienstanciënniteit van tenminste 360 dagen - waarvan 240 effectief gepresteerd - eisen binnen de scholen van het schoolbestuur. Deze bijkomende voorwaarde is het voorwerp van onderhandeling in het lokaal onderhandelingscomité.

  Vaststelling en mededeling vacante betrekkingen

  Vaststelling vacante betrekkingen
  Elk schoolbestuur stelt:
  Op 1 mei 2018 alle lestijden van het onderwijzend personeel vast die op dat moment in een eindeloopbaanstelsel zitten: de GLBO 50+ (-1/2 of -1/5) – de GLBO 55+ (-1/2 of -1/5) - de VVP vanaf 55 jaar (-1/2 of -1/5)
  Op 15 oktober
  • vast welke vacante lestijden en -uren er zijn in de verschillende ambten in hun scho(o)l(en)
  • voorlopig eenmalig op 15 oktober 2018 de lestijden van de dienstonderbrekingen van het onderwijzend personeel voor een volledig schooljaar vast. Dit MOET minstens 33% en KAN maximum 50% van die dienstonderbrekingen zijn. Dit gaat om volgende dienstonderbrekingen: verlof wegens(bijzondere) opdracht, verlof wegens vakbondsopdracht, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, verlof om prestaties te verrichten bij een erkende politieke groep, politiek verlof, verlof toegekend aan een personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld van de Koning, verlof wegens verminderde prestaties (VVP) en afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).
  Mededeling vacante betrekkingen
  Op het niveau van de scholengemeenschap maakt men een mededeling vacante betrekkingen op. In deze vacantverklaring staan van alle scholen alle vacante lestijden en -uren in de verschillende ambten die de schoolbesturen hebben vastgesteld op:
  • Voor 10 september 2018 voor benoeming 1 oktober 2018 van de eindeloopbaanstelsels van 1 mei 2018. Hier zijn eventueel nog resterende lestijden en –uren van de vacantverklaring van 1 maart 2018.
  • Voor 15 november van de vaststelling van 15 oktober voor benoeming 1 januari 2019.

  Daarnaast vermeldt de mededeling vacante betrekkingen de vorm waarin en de termijn waarbinnen een kandidaat moet kandideren.
   
  Alle voorwaarden
  Deze mededeling vacante betrekkingen moet aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap kenbaar gemaakt worden. Op welke manier dit gebeurt, wordt onderhandeld in het onderhandelingscomité.

   Volgorde benoeming

   Het schoolbestuur moet de volgende volgorde te respecteren voor de toekenning van een vaste benoeming:
   • Reeds vastbenoemd in een deeltijdse opdracht
    • Minstens  1 uur als TADD’er zijn aangesteld op de vooravond van benoeming
   • TADD’ers met minstens 960 dagen dienstanciënniteit.
   • TADD’ers met minstens 720 dagen dienstanciënniteit
   Indien er binnen een groep meerdere kandidaten zijn, heeft het schoolbestuur de keuze tussen de kandidaten om tot benoeming over te gaan.

   Documenten bij vaste benoeming

   De vaste benoeming of wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.  In het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs is dit in een overeenkomst.  In het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs is dit in een besluit.
   De overeenkomst of het besluit vermeldt ten minste :
   • De benaming en het adres van het schoolbestuur en de school waarin het personeel geaffecteerd wordt.
   • De identiteit van het personeelslid.
   • Het uit te oefenen ambt en de omvang van de opdracht.
   De overeenkomst/het besluit wordt opgemaakt in ten minste twee exemplaren waarvan één bestemd is voor het personeelslid.
   Bij de melding van benoeming aan het werkstation, moet een bewijs van goed gedrag en zeden model 2, dat nog niet ouder is dan 12 maanden, mee opgestuurd worden.

   Dienstanciënniteit, kandideren voor de vaste benoeming, bijkomende voorwaarden, TADD aanstelling, verkorte procedures en wat bij L-VVP-MED

   Jouw syndicaal werk als VA, procedure van de onderhandelingen, kandidaten inlichten, handige jaarkalender en nog meer info.