TBSOB

Zodra je vastbenoemd bent,  geniet je een aantal voordelen , zoals het recht op werkzekerheid en een salaris. Als in je eigen school of bij een school van het schoolbestuur in een zelfde scholengemeenschap geen tewerkstelling voor jou mogelijk is, volgt een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB).

Vaststellen TBSOB

In een scholengemeenschap wordt de TBSOB uitgesproken in de school waar de vermindering van prestaties zich voordoet.
Het personeelslid, met de kleinste dienstanciënniteit over de hele loopbaan, wordt ter beschikking gesteld in de school waar de vermindering van prestaties zich voordoet. Deze dienstanciënniteit wordt vastgesteld vanaf 21 jaar voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, het beleids- en ondersteunend personeel, het paramedisch en het sociaal personeel. De vaststelling van de dienstanciënniteit voor het psychologisch, medisch en orthopedagogisch personeel geldt vanaf 25 jaar.

Vaststellen TBSOB

Toepassing voorafgaande maatregelen in eigen school en/of schoolbestuur

Alle beschikbare lestijden/uren worden verdeeld onder de vastbenoemde personeelsleden per ambt en per school. Alle vastbenoemde uren/ lestijden van de personeelsleden moeten zijn ingevuld door een betrekking, ook al neemt men een verlofstelsel. Wanneer er niet voldoende lestijden/ uren zijn, past men de voorafgaande maatregelen toe door een einde te stellen aan de diensten van alle tijdelijke personeelsleden (TADD’ers en TABD’ers) die hetzelfde ambt uitoefenen in de school van TBSOB. 

Reaffectatie / wedertewerkstelling in eigen school(bestuur): voor militanten

Reaffectatie / wedertewerkstelling in eigen school(bestuur): info voor militanten

Reaffectatiecommissie scholengemeenschap

Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur van de scholen van de scholengemeenschap enerzijds en de representatieve vakorganisaties anderzijds en is paritair samengesteld. De reaffectatiecommissie (RCSG) oefent haar bevoegdheid uit in overleg en streeft daarbij naar een consensus. De bevoegdheden  van de RCSG zijn:
  • Het verzamelen van de personeelsleden die TBSOB zijn 
  • Het verzamelen van de vacatures binnen de scholengemeenschap
  • Reaffecteren/ wedertewerkstellen van personeelsleden die TBSOB zijn binnen de scholen van de scholengemeenschap (SG) volgens deze volgorde:
  1. Reaffectatie/ wedertewerkstelling gebeurt eerst in vacante uren die zijn ingevuld door TABD-ers en nadien in lestijden/ uren ingevuld door TADD-ers.
  2. Nadien gebeurt pas het reaffecteren/ wedertewerkstellen in niet-vacante betrekking ingevuld door TABD’ers
  3. En pas daarna in betrekkingen ingevuld door TADD-ers. 
  •  Behandelen van bezwaarschriften
  •  Als er geen reaffectatie of wedertewerkstelling mogelijk is na de werking van de SG volgt er een niet-organieke tewerkstelling.

Reaffectatiecommissie Scholengemeenschap: meer info voor militanten

Bezwaarschrift

Een schoolbestuur en/ of personeelslid kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van vijf werkdagen, tegen de reaffectatie/wedertewerkstelling mits omstandige motivering via een aangetekend schrijven. Bij het aanvaarden van het bezwaarschrift zoekt de RCSG indien mogelijk een vervangende reaffectatie/wedertewerkstelling. Opgelet: een bezwaarschrift schort een reaffectatie/ wedertewerkstelling niet op tenzij de voorzitter anders beslist.

Afstand van wachtgeld

Een ter beschikking gesteld personeelslid heeft ook de mogelijkheid om tijdelijk afstand te doen van zijn recht op de financiële voordelen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de terbeschikkingstelling. Door afstand te doen van wachtgeld is er geen verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling.Tijdens deze periode wordt geen wachtgeld(toelage) betaald.
 

Afstand van wachtgeld: meer info voor militanten

Vlaamse Reaffectatiecommissie

De Vlaamse reaffectatiecommissie haalt voor scholen die niet in de scholengemeenschap zitten de nodige gegevens zelf op uit het elektronische personeelsdossier. Daarom is het noodzakelijk de TBSOB-gestelde personeelsleden en de vacatures tijdig elektronisch door te sturen. Bij afstand van wachtgeld moet dit worden meegedeeld voor 1 september met een elektronische zending via het schoolsecretariaat. 
Personeelsleden die door een RCSG in niet-organieke uren/ lestijden worden tewerkgesteld en die toch die toch een organieke reaffectatie wensen, richten deze vraag aan de Vlaamse reaffectatiecommissie. In afwachting van de beslissing van de Vlaamse Reaffectatiecommissie moet het personeelslid de beslissing van de RCSG uitvoeren.