Verlof verminderde prestaties (VVP)

COV kinderen op speeltuig AVP
Je kan in bepaalde perioden in je loopbaan behoefte hebben om verminderd te werken. Of bepaalde omstandigheden verplichten je daartoe. Een van de mogelijkheden die je hebt is het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale en familiale redenen.
VVP gewettigd door sociale en familiale redenen blijft bestaan in het schooljaar 2016-2017 volgens de huidige bepalingen. De VVP die ingaat op 1 september 2016, 1 oktober 2016, 1 januari of 1 april 2017 zal eindigen op 31 augustus 2017. De ‘VVPSFR omwille van moeilijkheden’, die kan starten op eender welk moment zal eindigen op de afgesproken datum, uiterlijk op 31 augustus 2017. 
Vanaf 1 september 2017 worden de 3 vormen van VVPSFR samengevoegd tot ‘Verlof voor verminderde prestaties’. Er zal geen rekening worden gehouden met eerder opgenomen periodes van VVP!
In het onderwijs bestaan drie stelsels van verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale en familiale redenen (VVPSFR): 
  • Om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in de wetgeving opgenomen personen (VVPSFROMP)
  • Voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (VVPSFR50+)
  • Voor personeelsleden die minstens twee kinderen jonger dan 14 jaar ten laste hebben (VVPSFR2K-14)

Voorwaarden

Zowel vastbenoemd als tijdelijk personeel kan gebruik maken van VVPSFR. Tijdelijke personeelsleden moeten aangesteld zijn voor een volledig schooljaar en reaffectatievrij zijn. Als je VVPSFR krijgt moet je minstens één lestijd (uur) blijven werken.
VVPSFROMP is bedoeld voor moeilijkheden die zijn overkomen aan bepaalde personen, opgesomd in de wetgeving. Voor VVPSFR50+ moet je 50 jaar zijn. Voor VVPSFR2K-14 moet je ten minste twee kinderen jonger dan 14 jaar ten laste hebben.
 

Aanvraag

Je dient je aanvraag in bij je schoolbestuur. In deze aanvraag verduidelijk je het soort verlofstelsel, de opdrachtbreuk, de aanvangsdatum en de duur van het verlofstelsel. Alleen bij VVPSFROMP kan het schoolbestuur vragen de aanvraag te motiveren en te staven met alle nuttige bewijzen.
Alle vormen van VVPSFR zijn een gunst. Het schoolbestuur maakt zijn beslissing bekend binnen 15 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Alleen eisen van goede werking kunnen ingeroepen worden om een aanvraag te weigeren of gedeeltelijk te aanvaarden. Het schoolbestuur moet zijn beslissing omstandig en schriftelijk motiveren.

Aanvang en einde

Het VVPSFROMP begint op het ogenblik dat de noodzaak zich voordoet. Dit verlof is niet gebonden aan een minimumduur.
Het VVPSFR50+ of VVPSFR2K-14 kan beginnen op de eerste dag van het schooljaar, 1 oktober, 1 januari of 1 april. Deze verlofstelsels eindigen steeds op 31 augustus. Als het oudste kind van de twee in de loop van het schooljaar 14 jaar wordt, mag je het verlof nog verderzetten tot het einde van dat schooljaar. 

Duur

De totale duur van het VVPSFR bedraagt 5 jaar. Het verlof moet niet aaneensluitend zijn.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit. Voor het gedeelte dat je verlof neemt, ontvang je geen salaris.

Cumulatie

Tijdens het verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Sommige politieke mandaten worden niet als een vervangende winstgevende activiteit beschouwd: gemeente- of provincieraadslid, lid van het bureau of van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad. Andere politieke mandaten worden wel als vervangende winstgevende activiteit beschouwd.
Je kan opnieuw in actieve dienst treden, met andere woorden: gedurende een korte periode toch een aanstelling in het onderwijs opnemen.

Gevolgen voor pensioen

Afhankelijk van het verworven loopbaankrediet zal deze periode al dan niet volledig opgenomen worden voor de berekening van het pensioen.
 

Bijkomende bepalingen

Het VVPSFR wordt opgeschort zodra je bepaalde verloven of terbeschikkingstellingen krijgt zoals bevallingsverlof, specifieke loopbaanonderbreking, onbezoldigd ouderschapsverlof, TBSPA,  ...