Verlof verminderde prestaties (VVP)

COV kinderen op speeltuig AVP
Vanaf 1 september 2017 wordt het verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen hervormd. De drie stelsels van verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen worden samengevoegd tot één stelsel, nl. verlof voor verminderde prestaties (VVP). Er wordt geen rekening gehouden met eerder opgenomen periodes van VVP!

Voorwaarden

Voor VVP geldt een geconditioneerd recht voor vastbenoemde personeelsleden. Dit geconditioneerd recht kan een tijdelijk personeelslid ook inroepen als hij 720 dagen dienst in het onderwijs heeft waarvan er minimum 360 dagen gepresteerd zijn bij het schoolbestuur of de scholengemeenschap. 
VVP wordt een recht vanaf de leeftijd van 55 jaar. VVP aangevraagd voor 1 juni om in te gaan op 1 september dat geweigerd wordt omdat er geen geschikte vervanger is wordt een recht op de eerstvolgende ingangsdatum. In beide gevallen is VVP een absoluut recht voor personeelsleden in wervingsambt, niet voor directeuren.
Tijdens het verlof kan je je arbeidsprestaties volledig onderbreken, verminderen met de helft of verminderen met een vijfde van een voltijdse betrekking. Bij halftijds VVP moet je exact halftijds blijven presteren. Als je vermindert met 1/5 moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren. Je schoolbestuur kan een afwijking op het volume toestaan. Dit is een gunst. Enkel voor personeelsleden die overlevingspensioen of overgangsuitkering cumuleren met een salaris is afwijking op het volume een recht.
 

Aanvraag

Je aanvraag voor VVP doe je bij je schoolbestuur. Je vermeldt de aanvangsdatum, de omvang en de duur van het verlof. De principiële beslissing van je schoolbestuur krijg je binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. In geval van weigering moet het schoolbestuur schriftelijk motiveren en dit uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van het verlof meedelen.

Aanvang en einde

De volledige VVP start steeds op 1 september. De VVP voor de helft of voor 1/5 kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april. Alle vormen van VVP eindigen op 31 augustus (behalve de VVP55+ die doorloopt tot aan de pensioenleeftijd). VVP kan ook ingaan na zorgkrediet of na specifieke LBO op voorwaarde dat hetzelfde volume wordt aangehouden. Het schoolbestuur kan afwijkingen op start- en einddatum toestaan. Dan is VVP een gunst.

Duur

Gedurende de loopbaan kan ieder personeelslid 24 maanden VVP met volledige onderbreking én 120 maanden vermindering voor de helft of voor 1/5 nemen. Er wordt alleen rekening gehouden met periodes van VVP vanaf 1 september 2017. Voor deze berekening wordt ook geen rekening gehouden met periodes van VVP55+.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit. Je salaris wordt berekend in verhouding tot het volume dat je blijft werken. Je krijgt geen salaris bij volledige VVP. Je salaris wordt tijdens de zomervakantie evenredig verminderd.

Cumulatie

Tijdens het verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Sommige politieke mandaten worden niet als een vervangende winstgevende activiteit beschouwd: gemeente- of provincieraadslid, lid van het bureau of van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad. Andere politieke mandaten worden wel als vervangende winstgevende activiteit beschouwd.
Je kan opnieuw in actieve dienst treden, met andere woorden: gedurende een korte periode toch een aanstelling in het onderwijs opnemen.

Gevolgen voor pensioen

Er is op dit ogenblik nog geen duidelijkheid over de invloed op de berekening van het pensioen.

Bijkomende bepalingen

VVP kan je niet stopzetten voor bv. ziekteverlof. VVP kan je combineren met verlof tijdelijk andere opdracht, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, staking en nascholing. VVP schort op tijdens bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij, onbezoldigd ouderschapsverlof, geboorteverlof, specifieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen en zorgkrediet.