Afwezigheid Verminderde Prestaties (AVP)

COV kinderen op speeltuig AVP
Soms heb je, tijdens bepaalde perioden in je loopbaan, behoefte om verminderd te werken. Soms verplichten bepaalde omstandigheden je om minder te werken. Eén van de mogelijkheden die je dan hebt is de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden.
AVP wegens persoonlijke aangelegenheden blijft bestaan in het schooljaar 2016-2017 volgens de huidige bepalingen. De AVP die ingaat op 1 september 2016, 1 oktober 2016, 1 januari of 1 april 2017 zal eindigen op 31 augustus 2017. 
Vanaf 1 september 2017 worden de 3 soorten AVP voor persoonlijke aangelegenheden en de TBSPA samengevoegd tot één stelsel ‘Afwezigheid voor verminderde prestaties’. Er zal geen rekening gehouden worden met eerder opgenomen periodes van AVP en TBSPA!
In het onderwijs bestaan drie stelsels van afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVPPA): 
  • op verzoek van het personeelslid (AVPPAVP)
  • voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (AVPPA50+)
  • voor personeelsleden die minstens twee kinderen jonger dan 14 jaar ten laste hebben (AVPPA2K-14)

Voorwaarden

Alleen vastbenoemd personeel kan gebruik maken van AVPPA. Als je AVPPA krijgt moet je minstens één lestijd (uur) blijven werken.
Voor AVPPA50+ moet je 50 jaar zijn. Voor AVPPA2K-14 moet je ten minste twee kinderen jonger dan 14 jaar ten laste hebben.
 

Aanvraag

Je dient je aanvraag in bij je schoolbestuur. In deze aanvraag specificeer je de soort afwezigheid, de opdrachtbreuk, de aanvangsdatum en de duur van je afwezigheid. Alle vormen van AVPPA zijn een gunst. Het schoolbestuur maakt zijn beslissing bekend binnen 15 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Alleen eisen van goede werking kunnen ingeroepen worden om een aanvraag te weigeren of gedeeltelijk te aanvaarden. Het schoolbestuur moet zijn beslissing omstandig en schriftelijk motiveren.

Aanvang en einde

Alle vormen van AVPPA kunnen beginnen op de eerste dag van het schooljaar, 1 oktober, 1 januari of 1 april. Deze afwezigheden eindigen steeds op 31 augustus. Als het oudste van de 2 kinderen in de loop van het schooljaar 14 jaar oud wordt, mag je dat verlof nog verder zetten tot het einde van het schooljaar. 

Duur

AVPPA is onbeperkt in duur.

Inkomen

Je bent op non-activiteit voor de prestaties die je niet meer verricht. Voor het gedeelte dat je afwezigheid neemt, ontvang je geen salaris. .

Cumulatie

AVPPA mag je niet cumuleren met een activiteit in het onderwijs. Vervangende winstgevende activiteiten buiten het onderwijs zijn wel mogelijk in combinatie met AVPPA.  
Je kan opnieuw in actieve dienst treden, m.a.w. gedurende een korte periode toch een aanstelling in het onderwijs opnemen.

Gevolgen voor pensioen

Perioden van afwezigheid komen niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen.
 

Bijkomende bepalingen

AVPPA wordt opgeschort zodra je bepaalde verloven of terbeschikkingstellingen krijgt zoals: bevallingsverlof, specifieke loopbaanonderbreking, onbezoldigd ouderschapsverlof, TBSPA,  ...