Recht of gunst?

Recht of gunst
Je wil minder gaan werken of je loopbaan een andere wending geven. Moet je dan langs lopen bij het schoolbestuur om toestemming te vragen? Is je beoogde verlofstelsel een recht of een gunst?

Absoluut recht

Alle vormen van specifieke loopbaanonderbreking  (LBO) zijn een absoluut recht. Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen meld je aan je schoolbestuur samen met de omvang, de aanvangsdatum en de duur. De ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan je vrij bepalen. 
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand of palliatieve zorgen begint op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur. Dat kan ook vroeger als je een onderling akkoord hebt.
Vanaf 2 september geldt er ook een absoluut recht voor het nieuwe verlofstelsel ‘zorgkrediet’ . In je mededeling aan je schoolbestuur vermeld je je motief, de omvang, de begindatum en de duur. Zorgkrediet voor medische bijstand of palliatieve zorgen start op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur.  Dat kan ook vroeger als je schoolbestuur akkoord gaat. Zorgkrediet om te zorgen voor een kind tot 12 jaar, voor een kind  met een handicap of voor opleiding begint op jouw gewenste datum, behalve als het schoolbestuur een latere begindatum vastlegt. Die datum kan maximaal een maand later zijn dan je gevraagde datum.

Geconditioneerd recht

Gewone volledige of halftijdse loopbaanonderbreking was een geconditioneerd recht. Dit betekent dat het schoolbestuur deze loopbaanonderbreking moest toestaan op voorwaarde dat ze een vervanger vonden met een vereist diploma, die voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject. Deze LBO kan voor het laatst ingaan op 1 september 2016 want ze wordt afgeschaft vanaf 2 september.
Ook voor de halftijdse loopbaanonderbreking 55+ gold dit geconditioneerd recht, dat zelfs blijft gelden voor de volledige periode van deze LBO 55+.

Gunst

Gewone loopbaanonderbreking met 1/5 was een gunst. Als de loopbaanonderbreking 55+ met 1/5 is gestart loopt ze door, ten laatste op 1 september 2016, uiterlijk tot aan je pensioenleeftijd.
Alle vormen van verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties  zijn een gunst. Merk op dat ‘verlof verminderde prestaties omwille van sociale en familiale redenen om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan bepaalde personen’ (VVPSFROMP) kan starten op het moment dat het nodig is, uiteraard in samenspraak met het schoolbestuur. VVPSFR omwille van twee kinderen jonger dan veertien jaar en VVPSFR 50+ kan, naast de start bij het begin van het schooljaar ook nog starten op 1 oktober, 1 januari en 1 april. Deze begindata gelden ook voor alle vormen van afwezigheid voor verminderde prestaties. 
Ook terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  (TBSPA) is een gunst. Vermits TBSPA zelfs voor één dag kan worden gevraagd, kan het ingaan op eender welk moment mits akkoord van het schoolbestuur.
Je kan een verlof voor tijdelijk andere opdracht  (TAO) krijgen als je voor een tijdje een andere opdracht in het onderwijs uitoefent. Het kan enkel met instemming van alle betrokken partijen: jijzelf, je eigen schoolbestuur (voor de toekenning van het verlof), het schoolbestuur  waar je tijdelijk aangesteld wordt (voor de toekenning van de TAO-opdracht). 
Als je tijdelijk aan de slag gaat bij je eigen schoolbestuur in een andere opdracht wordt het verlof ambtshalve toegekend, samen met de toekenning van de TAO-opdracht.