Politiek verlof

Als je een politiek mandaat opneemt mag je politiek verlof nemen. Voor bepaalde mandaten moet je dit verlof nemen. Beide vormen van politiek verlof zijn een recht. Je hebt geen toestemming van je schoolbestuur nodig.. .

Voorwaarden

Je kan vrijwillig, op eigen verzoek, politiek verlof nemen voor volgende politieke mandaten:
 • Burgemeester van een gemeente tot en met 50.000 inwoners
 • Schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente tot en met 80.000 inwoners
 • Gemeenteraadslid
 • Lid van het bureau of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Provincieraadslid
 • Voorzitter, lid van het vast bureau van de districtsraad of lid van de districtsraad
 • Vrijwillig politiek verlof kan je voltijds of deeltijds nemen. Jij bepaalt zelf het volume dat je eventueel nog blijft werken. Alleen als directeur met deeltijds politiek verlof moet je minimaal halftijds blijven werken, tenzij anders overeengekomen met het schoolbestuur. Je kan het volume van je verlof wijzigen op 1 september op voorwaarde dat je dit meldt aan je schoolbestuur voor 30 juni.
Voor de grotere politieke mandaten is het van ambtswege verplicht om politiek verlof te nemen:
 • Burgemeester van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners
 • Schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 80.000 inwoners
 • Lid van de bestendige deputatie van een provincieraad
 • Voorzitter van een agglomeratie of van een federatie van gemeenten
 • Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat
 • Lid van het Vlaams of het Europees Parlement
 • Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
 • Lid van de federale, de Vlaamse of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
 • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
 • Lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Aanvang

Vrijwillig politiek verlof kan beginnen op de datum van de eedaflegging, op 1 september, 1 oktober, 1 januari of 1 april. Je kan ook een andere datum afspreken met je schoolbestuur. Uiterlijk 15 dagen vóór aanvang stel je je schoolbestuur schriftelijk op de hoogte en deel je het volume van je wekelijkse prestaties mee
Het politiek verlof van ambtswege start op de datum van de eedaflegging. De ingangsdatum van je verlof deel je schriftelijk mee aan je schoolbestuur. 

Einde

Politiek verlof eindigt op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin je mandaat stopt. Enkel politiek verlof op verzoek kan voortijdig eindigen op 31 augustus als je je schoolbestuur vóór 30 juni hierover inlicht. Voor een tijdelijk personeelslid stopt het politiek verlof ook als de tijdelijke aanstelling eindigt.

Duur

Politiek verlof is gekoppeld aan de duur van de uitoefening van je politiek mandaat. Je kan na afloop van het politiek verlof van de minister van onderwijs toestemming krijgen om de hervatting van je opdracht gedurende een periode van maximum één jaar uit te stellen.

Administratieve toestand

Je bent voor het volume van politiek verlof in non-activiteit. Alleen bij deeltijds politiek verlof ontvang je salaris voor de prestaties die je nog effectief uitoefent in het onderwijs.
Bij voltijds politiek verlof komt de periode niet in aanmerking voor opbouw van anciënniteit. Je behoudt wel het recht op bevordering tot een hoger salaris bij hervatting.  

Cumulatie

Tijdens het verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit in het onderwijs uitoefenen.

Bijkomende bepalingen

Politiek verlof op verzoek kan worden opgeschort voor een andere dienstonderbreking die ook een recht is (bv. bevallingsverlof, specifieke loopbaanonderbreking, zorgkrediet, …).

Omzendbrief politiek verlof (enkel voor militanten)