Gewone loopbaanonderbreking

De wetgeving bepaalt dat je in het onderwijs kan genieten van volledige loopbaanonderbreking (VLBO) of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) t.e.m. 1 september 2016. Een motivering is niet nodig. Je kan deze gewone volledige of gedeeltelijke LBO ook nemen voor het volgen van een erkende opleiding

Voorwaarden

Tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden kunnen gewone LBO (loopbaanonderbreking) nemen. Tijdelijke personeelsleden moeten aangesteld zijn voor een volledig schooljaar en reaffectatievrij zijn.
Als je volledige LBO wil, moet je voor minstens een halve betrekking aangesteld zijn. Wil je je loopbaan gedeeltelijk onderbreken, dan kan je kiezen tussen halftijdse LBO en LBO voor 1/5e. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5e onderbreekt, moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5e van een voltijdse betrekking blijven presteren.

Aanvraag

Je hebt geen absoluut recht om de gewone LBO te krijgen. Er bestaat wel een geconditioneerd recht op gewone volledige of halftijdse LBO. 
 Iedere vorm van gewone LBO voor 1/5e, is een gunst. In geval van weigering moet het schoolbestuur dit schriftelijk motiveren en uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de aanvang van de LBO meedelen aan jou en aan de kandidaat-vervanger.
In je aanvraag aan het schoolbestuur specifieer je welke LBO je wenst. Ook vermeld je de omvang en de aanvangsdatum. Met formulier C61 doe je de aanvraag bij de RVA die jou dan formulier C62, met de goedkeuring, bezorgt. De aanvraag voor de aanmoedigingspremie, samen met een kopie van formulier C62, doe je bij de Vlaamse overheid. Dit kan ook elektronisch.Vanaf 2 september 2016 wordt de aanmoedingspremie afgeschaft.

Aanvang

Een gewone LBO kan voor een laatste keer starten op 1 september 2016. 
Een administratief medewerker kan gewone LBO krijgen voor perioden van ten minste 6 maanden en van ten hoogste één jaar. 
Een LBO kan je ook nemen om een beroepsopleiding te volgen. 

Einde

Gewone LBO eindigt altijd op 31 augustus. Voor de administratief medewerker eindigt de LBO bij het verstrijken van de aangevraagde periode. Dit is steeds op de laatste dag van de maand. Voor tijdelijke personeelsleden eindigt de LBO op het moment dat hun aanstelling eindigt. Enkel om uitzonderlijke familiale redenen en mits een opzegging van één maand kan je van de minister toelating krijgen om je ambt opnieuw op te nemen of opnieuw volledig uit te oefenen.
Het einde van de LBO om een beroepsopleiding te volgen is de datum waarop de beroepsopleiding stopt. 

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte LBO. Je krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA en eventueel een aanmoedigingspremie. 

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de LBO uitoefende. Tijdens de LBO mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. Enkel bij volledige LBO kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een zelfstandige activiteit, maar dit is beperkt tot maximum één jaar.
 

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 geldt als algemene regel dat 12 maanden LBO gratis aanneembaar zijn voor de berekening van het pensioen. Bovendien geldt de aanneembaarheid ook gedurende maximum 24 maanden voor de periode dat je LBO geniet en kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Als je uitsluitend gewone gedeeltelijke LBO voor 1/5 neemt, kunnen 60 maanden gratis in aanmerking komen voor het pensioen.
Daarbovenop geldt dat voor een LBO opgenomen vanaf de leeftijd van 50 jaar bijkomende perioden aanneembaar zijn: 
  • Halftijdse LBO: maximum 84 maanden, waarvan 12 maanden gratis (overige maanden zijn valideerbaar)
OF
  • LBO -1/5: 180 maanden.