Inspraak op school

COV-inspraak
Het COV is de grootste vakorganisatie voor het basisonderwijs in Vlaanderen. Door de inspraak van het onderwijspersoneel in de besluitvorming bereiken scholen de beste leeromgeving. We ‘maken samen school’ in een open klimaat met wederzijds respect en vertrouwen. Het COV zet sterk in op het overleg over alle aspecten van werken in het basisonderwijs.


Verkiezingen

Om de vier jaar vinden er verkiezingen voor vakbondsafgevaardigden plaats. In oktober 2015 kan je een vakbondsafgevaardigde kiezen op jouw school voor de periode 2016-2019. De COV-vakbondsafgevaardigde(n) word(t)(en) verkozen door een meerderheid van de COV-leden. Hij/zij krijgt zo een mandaat om namens zijn of haar collega’s met de werkgever in overleg te gaan over individuele en collectieve arbeidsaangelegenheden.
Als er niet voldoende vakbondsafgevaardigden zijn om een lokaal onderhandelingscomité op te richten, worden er personeelsvertegenwoordigers (COV-leden) verkozen.


Onderhandelen op verschillende echelons

Voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs en het Officieel Onderwijs is de wetgeving over onderhandelingen in het onderwijs apart geschreven in een Vlaams decreet en federale wet.
Het COV onderhandelt voor het onderwijspersoneel in verschillende overlegorganen:
  • Lokaal in de overlegcomités: ABC (Afzonderlijk Bijzonder Comité), CPBW (Comité Preventie en Bescherming op het Werk), LOC (Lokaal Onderhandelingscomité), OCSG ( Overlegcomité van de Scholengemeenschap), OR (Ondernemingsraad).
  • Bij de onderwijskoepels: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten), POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers).
  • Bij de Vlaamse en federale overheid: over onderwijsregelgeving, cao’s, pensioenen, …
  • In vakbondsstructuren op Vlaams, federaal, Europees en mondiaal niveau.
  • Hier lees je alles over de COV-militant en de inspraakorganen